Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/oze/umarzanie-swiadectw/6738,Zasady-realizacji-obowiazku-w-zakresie-umarzania-swiadectw-efektywnosci-energety.html
15.07.2024, 04:43

Zasady realizacji obowiązku w zakresie umarzania świadectw efektywności energetycznej lub uiszczania opłaty zastępczej za 2016 rok i za lata następne

UWAGA AKTUALIZACJA: W związku ze zmianą ustawy o efektywności energetycznej świadectwa przetargowe można umarzać do dnia 30 czerwca 2021 r. a nie 2019 r. (tak więc to rok 2020, a nie rok 2018, jest ostatnim rokiem za który można tymi świadectwami realizować obowiązek).
Przeczytaj: Informacją o terminach i zasadach umarzania świadectw oraz uiszczania opłaty zastępczej przez podmioty zobowiązane

 

Od dnia 1 października 2016 r. zmianie uległy zasady realizacji obowiązku w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej względnie uiszczenia opłaty zastępczej, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2016 r. realizacja przedmiotowego obowiązku odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, ze zm.), z uwagi na brzmienie art. 53 ust. 1 tej ustawy (Dz. U. z 2016 r. poz. 831). Natomiast za okres od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2016 r. i za lata następne na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Tabela: Podsumowanie najważniejszych różnic w sposobie realizacji obowiązku na gruncie przepisów dotychczasowych (tj. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej) i nowej ustawy o efektywności energetycznej

ZMIANA USTAWA DOTYCHCZASOWA NOWA USTAWA
O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
sposób realizacji obowiązku
 1. uzyskanie i przedstawienie do umorzenia Prezesowi URE świadectwa efektywności energetycznej
 2. uiszczenie opłaty zastępczej (bez ograniczeń odnośnie poziomu realizacji obowiązku przy wykorzystaniu tego sposobu).
 1. realizacja u odbiorcy końcowego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w wyniku których uzyskuje się oszczędności energii finalnej
 2. uzyskanie i przedstawienie do umorzenia Prezesowi URE świadectwa efektywności energetycznej
 3. uiszczenie opłaty zastępczej (z ograniczeniami wynikającymi  z art. 11 nowej ustawy o efektywności energetycznej)
podmioty zobowiązane
 1. przedsiębiorstwo energetyczne sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 2. odbiorca końcowy przyłączony do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący członkiem giełdy towarowej
 3. towarowy dom maklerski lub dom maklerski
 1. przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu energią elektryczną, ciepłem lub gazem ziemnym i sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 2. odbiorca końcowy przyłączony do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący członkiem giełdy lub członkiem rynku organizowanego przez podmiot prowadzący na terytorium RP rynek regulowany (dalej „rynek regulowany”) lub będący członkiem giełdowej izby rozrachunkowej
 3. odbiorca końcowy przyłączony do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprowadzający gaz ziemny w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
 4. towarowy dom maklerski lub dom maklerski
Wyłączenia z realizacji obowiązku obowiązek nie dotyczy przedsiębiorstw energetycznych sprzedających ciepło odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium RP, jeżeli łączna wielkość mocy zamówionej przez tych odbiorców nie przekracza 5 MW obowiązek nie dotyczy przedsiębiorstw energetycznych sprzedających ciepło odbiorcom końcowym, jeżeli łączna wielkość zamówionej mocy cieplnej przez tych odbiorców nie przekracza 5 MW
podstawa obowiązku podstawą obowiązku jest:
 1. kwota przychodu ze sprzedaży energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego odbiorcom końcowym osiągniętego za dany rok
 2. kwota transakcji zakupu energii elektrycznej lub gazu ziemnego na giełdzie towarowej osiągniętego za dany rok.
podstawą obowiązku jest:
 1. ilość energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego wyrażona w tonach oleju ekwiwalentnego sprzedanych w danym roku odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium RP
 2. ilość energii elektrycznej lub gazu ziemnego wyrażona w tonach oleju ekwiwalentnego zakupionych w danym roku na giełdzie towarowej lub rynku regulowanym a także poza giełdą towarową lub rynkiem regulowanym w przypadku odbiorców końcowych będących członkami giełdy lub izby rozrachunkowej
 3. ilość gazu ziemnego wyrażona w tonach oleju ekwiwalentnego sprowadzonego w danym roku na terytorium RP w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu i zużytego na własny użytek, inny niż cele energetyczne.  
termin realizacji obowiązku 31 marca każdego roku
za poprzedni rok kalendarzowy
 1. w przypadku zrealizowania obowiązku za dany rok poprzez uiszczenie opłaty zastępczej -  30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy obowiązek,
 2. w przypadku realizacji u odbiorcy końcowego przedsięwzięć lub przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej lub uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectwa efektywności energetycznej:
 • 30 czerwca następnego roku po roku, którego dotyczy obowiązek
 • 30 czerwca trzeciego roku następującego po roku, którego dotyczy obowiązek
 • 30 czerwca roku następującego po ostatnim z dwu lub trzy - letniego okresu realizacji tego obowiązku (pod warunkiem złożenia stosownego wniosku do Prezesa URE)
świadectwa efektywności energetycznej, którymi można realizować obowiązek świadectwo efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy dotychczasowej (tj. świadectwo efektywności energetycznej wydane w  wyniku rozstrzygnięcia przez Prezesa URE przetargów na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności - dalej „świadectwo przetargowe”)
 1. do dnia 30 czerwca 2019 r. - świadectwo efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy dotychczasowej (tj. świadectwo przetargowe)
 2. bezterminowo (do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego) – świadectwo efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 nowej ustawy o efektywności energetycznej (dalej „świadectwo bezterminowe”)
 3. w celu realizacji obowiązku za rok, w którym zostało wydane (do dnia 30 czerwca roku następnego w stosunku do roku wydania świadectwa) - świadectwo efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 57 ust. 2 nowej ustawy o efektywności energetycznej (dalej „świadectwo roczne”)

W związku z tym, aby zrealizować obowiązek za 2016 rok w zakresie przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia świadectw efektywności energetycznej, należy złożyć do tego organu dwa odrębne wnioski (wzory wniosków stanowią załączniki poniżej):

 • wniosek o umorzenie świadectw efektywności energetycznej (tj. świadectw przetargowych) celem realizacji za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2016 r. obowiązku, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, składany w terminie umożliwiającym Prezesowi URE wydanie do dnia 31 marca 2017 r. decyzji w przedmiocie umorzenia tych świadectw,
 • wniosek  o umorzenie świadectw efektywności energetycznej (tj. świadectw przetargowych, świadectw bezterminowych lub świadectw rocznych wydanych przez Prezesa URE w 2016 r.) celem realizacji za okres od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2016 r. obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, składany w terminie umożliwiającym Prezesowi URE wydanie decyzji w przedmiocie umorzenia tych świadectw najpóźniej do dnia 30 czerwca 2019 r. - chyba, że dotyczyłby świadectw „terminowych”, które muszą zostać umorzone w terminie wcześniejszym, zgodnie z tym co zostało wyżej wskazane

Do każdego z ww. wniosków należy dołączyć dokument wydany przez Towarową Giełdę Energii S.A., stwierdzający prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności wskazanych we wniosku i przysługujące wnioskodawcy.

Wnioski w przedmiocie umorzenia świadectw efektywności energetycznej należy kierować na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji, ul. Towarowa 25a, 00-869 Warszawa lub złożyć je bezpośrednio w Kancelarii Urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji powyższego obowiązku w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2016 r. oraz w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2016 r. i za lata następne znajdują się w załączonej Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 57/2016 dotyczącej realizacji obowiązku w zakresie:

 1. uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa efektywności energetycznej względnie uiszczenia opłaty zastępczej - za okres od dnia 1  stycznia do dnia 30 września 2016 r.,
 2. uzyskania - w wyniku realizacji u odbiorcy końcowego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej - oszczędności energii finalnej lub uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa efektywności energetycznej względnie uiszczenia opłaty zastępczej - za okres od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz za lata następne.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URE

Data publikacji : 28.10.2016
Data modyfikacji : 04.09.2023

Opcje strony