Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/oze/umarzanie-swiadectw/6942,Realizacja-obowiazkow-polegajacych-na-uzyskaniu-i-umorzeniu-swiadectw-pochodzeni.html
29.05.2024, 20:42

Realizacja obowiązków polegających na uzyskaniu i umorzeniu świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE lub uiszczenia opłaty zastępczej

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, podmioty, o których mowa w art. 52 ust. 2 tej ustawy, są obowiązane do uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego - w przypadku, gdy którakolwiek ze średnioważonych cen praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego będzie niższa od wartości jednostkowej opłaty zastępczej. Opłata ta została określona w art. 56 ustawy OZE.

Realizacja obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy OZE, w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z art. 47 ust. 2 tej ustawy, powinna odbywać się w pierwszej kolejności poprzez uzyskanie i przedstawienie do umorzenia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia biogazu rolniczego.

 

Mając na uwadze zgłaszane przez przedsiębiorstwa energetyczne pytania i wątpliwości dotyczące interpretacji treści art. 47 ustawy OZE, szczegóły dotyczące realizacji ww. obowiązku znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 14/2017 w sprawie realizacji obowiązków polegających na uzyskaniu i umorzeniu świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych źródeł energii lub uiszczenia opłaty zastępczej w świetle regulacji zawartych w art. 47 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Data publikacji : 16.03.2017

Opcje strony