Nawigacja

Realizacja obowiązków dot. umarzania świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej w 2018 r.

Z uwagi na wejście w życie regulacji ustawy z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, zmienił się sposób obliczania jednostkowej opłaty zastępczej. Nastąpiło powiązanie tej opłaty z uśrednionymi rynkowymi cenami praw majątkowych, wynikającymi ze świadectw pochodzenia, publikowanymi corocznie przez Towarową Giełdę Energii S.A.

W związku z tym informujemy, jak będzie się kształtować realizacja obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii w 2018 r.

Szczegóły dotyczące realizacji ww. obowiązku znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 6/2018 w sprawie sposobu realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, w roku 2018.

Data publikacji : 12.01.2018

Opcje strony

do góry