Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/oze/umarzanie-swiadectw/8341,Informacja-Prezesa-Urzedu-Regulacji-Energetyki-nr-502019-dotyczaca-realizacji-ob.html
20.07.2024, 17:30

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 50/2019 dotycząca realizacji obowiązku w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej za rok 2019

Prezes URE przypomina o obowiązku wynikającym z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.) tj. obowiązku uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego.

Szczegóły wraz z wzorami wniosków o umorzenie świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego zostały zawarte w Informacji Prezesa URE nr 50 dotyczącej realizacji obowiązków w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej za rok 2019.

Data publikacji : 26.07.2019
Data modyfikacji : 21.04.2020

Opcje strony