Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/oze/umarzanie-swiadectw/8934,Informacja-Prezesa-Urzedu-Regulacji-Energetyki-nr-392020-dotyczaca-realizacji-ob.html
18.04.2024, 16:10

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 39/2020 dotycząca realizacji obowiązku w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej za rok 2020

Prezes URE przypomina o obowiązku wynikającym z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, z późn. zm.) tj. obowiązku uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego.

Szczegóły wraz z wzorami wniosków o umorzenie świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego zostały zawarte w Informacji Prezesa URE nr 39 dotyczącej realizacji obowiązków w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej za rok 2020.

Data publikacji : 30.07.2020
Data modyfikacji : 19.01.2021

Opcje strony