Nawigacja

Informacje ogólne

  • Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, w art. 30b ust. 1, stanowi, iż "podmioty realizujące Narodowy Cel Redukcyjny", tj. określeni uczestnicy rynku paliw ciekłych transportowych (głownie importerzy i producenci), są obowiązani do dnia 31 grudnia 2020 r. zapewnić realizację "Narodowego Celu Redukcyjnego" (NCR), tj. minimalną wartość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub oleju do silników statków żeglugi śródlądowej, stosowanych w transporcie, w przeliczeniu na jednostkę energii rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, lub zużywanych przez ten podmiot na potrzeby własne, oraz energii elektrycznej stosowanej w pojazdach samochodowych, sprzedawanej odbiorcy końcowemu lub zużywanej przez ten podmiot na potrzeby własne, wynoszącą 6%.
  • Realizacji NCR sprzyja wykorzystywanie biokomponentów, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz projektów UER, tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych w segmencie wydobywczym.
  • Informacje pomocnicze o wykorzystywaniu i sprawozdawaniu projektów UER w ramach realizacji NCR dostępne są TUTAJ
  • Podmioty realizujące NCR są również obowiązane do przekazywania Prezesowi URE sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej, sporządzanego na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym.
  • Szczegółowe dane, wzór sprawozdania oraz objaśnienia określa rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej. Metodykę obliczeniową określa zaś rozporządzenie Ministra Energii z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej.
  • W celu ułatwienia wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego, URE udostępnia pomocniczy arkusz kalkulacyjny o nazwie URE-NCR. Arkusz ten umożliwia przygotowanie sprawozdania w postaci papierowej, obejmującej komplet danych wymaganych na podstawie ww. rozporządzenia Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r.
  • Sprawozdanie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania danego podmiotu, należy przekazać do URE najpóźniej do dnia 31 marca. Dodatkowo, wersję elektroniczną w formacie MS Excel (XLSX) lub Open Document (ODT) proszę przesłać na adres email: DPC@ure.gov.pl
  • Uchybienie obowiązkowi realizacji NCR zagrożone jest karą pieniężną. Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, w art. 35c ust. 3, stanowi, iż wysokość kary za brak realizacji NCR oblicza się według wzoru:

       K = S × O × W

       gdzie:

•      symbol "S" oznacza średnią cenę uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych notowaną na giełdach ICE/ECX i EEX na rynku wtórnym spot w ostatnim dniu,
w którym realizowany był obrót uprawnieniami do emisji, poprzedzającym ostatni dzień roku, w którym podmiot ten nie zrealizował obowiązku w przeliczeniu na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, wyrażoną w złotych za tonę ekwiwalentu dwutlenku węgla [zł/tCO2eq],

•      symbol "O" oznacza wartość niezrealizowanego obowiązku [tCO2eq/MJ],

•      symbol "W" oznacza wartość opałową lub energetyczną paliw oraz energii, stanowiących podstawę realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego.

Z przeprowadzonych analiz odpowiednich notowań na giełdach ICE/ECX i EEX, wynika, iż wartość symbolu "S", w przypadku kar za uchybienie realizacji NCR za 2020 r., wynosi 144,96 zł/tCO2eq .

 

Data publikacji: 03.03.2021
Data modyfikacji: 05.03.2021

Opcje strony

do góry