Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/paliwa-gazowe/ceny-wskazniki/7859,Srednie-kwartalne-ceny-zakupu-gazu-ziemnego-sprowadzanego-z-panstw-czlonkowskich.html
2020-08-14, 07:05

Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich UE lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

Rok Średnie ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy w poszczególnych kwartałach [zł/MWh] Nr Informacji/Komunikatu Prezesa URE
I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
2019 96,11 66,18 58,54 65,08 33/2019, 60/2019, 83/2019, 12/2020
2018 84,72 90,61 96,71 104,13 40/2018, 63/2018, 89/2018, 14/2019
2017 83,00 68,74 68,47 73,89 32/2017, 57/2017, 79/2017, 14/2018
2016 74,37 63,90 61,95 73,74 25/2016, 40/2016, 60/2016, 10/2017
2015 96,43 91,50 92,41 87,11 21/2015, 32/2015, 44/2015, 6/2016
2014 1,31 zł/m3 1,09 zł/m3 0,97 zł/m3 1,14 zł/m3 21/2014, 32/2014, 40/2014, 5/2015
2013 1,29 zł/m3 1,32 zł/m3 36/2013, 4/2014

* Po raz pierwszy informacje zostały opublikowane za III kwartał 2013 r.

Data publikacji : 15.11.2018
Data modyfikacji : 14.02.2020

Opcje strony