Nawigacja

31 marca 2023 r. Prezes URE wydał decyzję ws. wprowadzenia mechanizmu zarządzania nie w pełni wykorzystywanymi zdolnościami przesyłowymi gazociągów w punktach połączeń międzysystemowych, o którym mowa w art. 14 ust. 7 lit. c Rozporządzenia (EU) 2022/2576 z 19 grudnia 2022 r. w sprawie zwiększenia solidarności dzięki lepszej koordynacji zakupów gazu, wiarygodnym poziomom odniesienia cen i transgranicznej wymianie gazu („Rozporządzenie”)

W ślad za informacją Prezesa URE z 13 marca br.[1]dotyczącą obowiązku wdrożenia na podstawie ww. Rozporządzenia nowego mechanizmu zarządzania przepustowością, która nie jest w pełni wykorzystywana przez użytkowników sieci, Prezes URE informuje, iż 31 marca br. wydał decyzję o wprowadzeniu mechanizmu wskazanego w art. 14 ust. 7 lit. c Rozporządzenia.

Mechanizm ten oznacza, iż niewykorzystywana przepustowość będzie oferowana przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM (OSP) ponownie na rynku poprzez produkty przerywane dnia następnego i śróddzienne w punktach połączeń wzajemnych pomiędzy:

  1. Krajowym Systemem Przesyłowym („KSP”) a sąsiadującymi z KSP systemami przesyłowymi (systemami wejścia-wyjścia),
  2. Systemem Gazociągów Tranzytowych („SGT”) a sąsiadującymi z SGT systemami przesyłowymi (systemami wejścia-wyjścia).

Prezes URE podjął ww. decyzję po wnikliwym zbadaniu sytuacji na rynku polskim w zakresie zasad udostępniania przepustowości w punktach połączeń wzajemnych, w tym przedłożonej przez OSP, zgodnie z art. 14 ust. 7 Rozporządzenia, analizy potencjalnych skutków wprowadzenia mechanizmu proponowanego w ramach art. 14 ust. 1-6 Rozporządzenia, gdzie wskazano domniemany nowy mechanizm udostępniania nie w pełni wykorzystanych przepustowości ciągłych. W ocenie Prezesa URE, w realiach polskiego rynku gazu, spośród rozwiązań zaproponowanych w art. 14 Rozporządzenia, mechanizm alternatywny, o którym mowa w art. 14 ust. 7 lit. c, w sposób najbardziej optymalny pozwoli zrealizować cel art. 14 Rozporządzenia, jakim jest skuteczniejsze wykorzystanie zdolności przesyłowych oraz przyspieszenie wprowadzenia do obrotu niewykorzystywanych długoterminowych zdolności przesyłowych.

Podejmując ww. decyzję Prezes URE wziął także pod uwagę, zgodnie z art. 14 ust. 8 Rozporządzenia, opinię Regulatorów sąsiadujących państw członkowskich, z pośród których żaden nie wniósł sprzeciwu wobec planu wprowadzenia w Polsce mechanizmu wskazanego w art. 14 ust. 7.

Wprowadzony mechanizm obowiązuje od dnia wydania decyzji do dnia stosowania Rozporządzenia, tj. do 30 grudnia 2023 r.

Data publikacji : 04.04.2023

Opcje strony

do góry