Nawigacja

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia punktów właściwych Krajowego Systemu Przesyłowego oraz Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa Zachodnia.

Decyzją z dnia 17 września 2020 r. Prezes URE zatwierdził punkty właściwe Krajowego Systemu Przesyłowego oraz Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa Zachodnia. Podstawą do wydania decyzji dotyczącej punktów właściwych jest art. 18 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005.

W trakcie postępowania administracyjnego Prezes URE, zgodnie z przepisami rozporządzenia 715/2009 przeprowadził konsultacje publiczne. Konsultacje miały miejsce w dniach 6-20 lipca 2020 r. Wpłynęła jedna uwaga, w której zawarto postulat oznaczenia czy dany punkt jest punktem wejścia czy wyjścia z systemu przesyłowego. Po przeanalizowaniu uwagi oraz list punktów właściwych, Prezes URE zaproponował wprowadzenie zmian, w taki sposób aby ze sposobu prezentacji listy punktów w sposób jednoznaczny wynikało, że dany punkt jest punktem dwukierunkowym (posiada wejście lub wyjście) lub jednokierunkowym (posiada jedynie wejście lub wyjście).

Ponadto, na liście punktów właściwych Krajowego Systemu Przesyłowego został zamieszczony punkt GCP GAZ_SYSTEM/UA TSO, który zastąpił dotychczasowe punkty Drozdowicze i Hermanowice) oraz punkt FAXE (punkt łączący Krajowy System Przesyłowy z systemem duńskim). Lista punktów Systemu Gazociągów Tranzytowych, oprócz sposobów prezentacji, nie uległa zmianie.

Należy podkreślić, że zakres informacji publikowanych przez operatora systemu przesyłowego odnośnie punktów właściwych został określony w punkcie 3.3. załącznika I do rozporządzenia 715/2009. Operator jest zobowiązany publikować m.in. zdolność techniczną w obu kierunkach, całkowitą zakontraktowaną zdolność ciągłą i przerywaną w obu kierunkach, nominacje i renominacje w obu kierunkach, faktyczną ilość przesłanego gazu oraz planowane i faktyczne przerwy w zdolności przerywanej. Określone informacje muszą być publikowane w odniesieniu do okresu obejmującego przynajmniej następne 24 miesiące. Natomiast dane historyczne muszą być publikowane przez okres co najmniej 5 lat.

Punkty właściwe zostały zawarte na dwóch odrębnych listach, odpowiednio dla Krajowego Systemu Przesyłowego oraz dla Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa Zachodnia.

Decyzja oraz listy punktów właściwych zostały opublikowane na stronie internetowej Gaz-Systemu:

https://www.gaz-system.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/informacja/artykul/203242/

Zachęcamy do zapoznania się z treścią decyzji oraz poszczególnymi listami punktów właściwych.

Data publikacji : 29.09.2020

Opcje strony

do góry