Nawigacja

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia punktów właściwych Krajowego Systemu Przesyłowego oraz Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa Zachodnia.

Decyzją z dnia 17 września 2020 r. Prezes URE zatwierdził punkty właściwe Krajowego Systemu Przesyłowego oraz Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa Zachodnia. Podstawą do wydania decyzji dotyczącej punktów właściwych jest art. 18 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005.

W trakcie postępowania administracyjnego Prezes URE, zgodnie z przepisami rozporządzenia 715/2009 przeprowadził konsultacje publiczne. Konsultacje miały miejsce w dniach 6-20 lipca 2020 r. Wpłynęła jedna uwaga, w której zawarto postulat oznaczenia czy dany punkt jest punktem wejścia czy wyjścia z systemu przesyłowego. Po przeanalizowaniu uwagi oraz list punktów właściwych, Prezes URE zaproponował wprowadzenie zmian, w taki sposób aby ze sposobu prezentacji listy punktów w sposób jednoznaczny wynikało, że dany punkt jest punktem dwukierunkowym (posiada wejście i wyjście) lub jednokierunkowym (posiada jedynie wejście lub wyjście).

Ponadto, na liście punktów właściwych Krajowego Systemu Przesyłowego został zamieszczony punkt GCP GAZ_SYSTEM/UA TSO, który zastąpił dotychczasowe punkty Drozdowicze i Hermanowice oraz punkt FAXE (punkt łączący Krajowy System Przesyłowy z systemem duńskim). Lista punktów Systemu Gazociągów Tranzytowych, oprócz sposobów prezentacji, nie uległa zmianie.

Należy podkreślić, że zakres informacji publikowanych przez operatora systemu przesyłowego odnośnie punktów właściwych został określony w punkcie 3.3. załącznika I do rozporządzenia 715/2009. Operator jest zobowiązany publikować m.in. zdolność techniczną w obu kierunkach, całkowitą zakontraktowaną zdolność ciągłą i przerywaną w obu kierunkach, nominacje i renominacje w obu kierunkach, faktyczną ilość przesłanego gazu oraz planowane i faktyczne przerwy w zdolności przerywanej. Określone informacje muszą być publikowane w odniesieniu do okresu obejmującego przynajmniej następne 24 miesiące. Natomiast dane historyczne muszą być publikowane przez okres co najmniej 5 lat.

Punkty właściwe zostały zawarte na dwóch odrębnych listach, odpowiednio dla Krajowego Systemu Przesyłowego oraz dla Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa Zachodnia.

Decyzja oraz listy punktów właściwych zostały opublikowane na stronie internetowej Gaz-Systemu:

https://www.gaz-system.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/informacja/artykul/203242/

Zachęcamy do zapoznania się z treścią decyzji oraz poszczególnymi listami punktów właściwych.

Data publikacji : 29.09.2020
Data modyfikacji : 29.09.2020

Opcje strony

do góry