Nawigacja

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 29 września 2020 r.

o wyrażeniu zgody na prowadzenie przez OGP GAZ-SYSTEM S.A. obrotu gazem na sąsiadujących obszarach bilansowania oraz na przesyłanie gazu do i z tych obszarów bilansowania.

29 września 2020 r. Prezes URE, na wniosek OGP GAZ-SYSTEM, wydał zgodę na prowadzenie przez spółkę obrotu gazem na sąsiadujących obszarach bilansowania oraz na przesyłanie gazu do i z tych obszarów. Zgoda obowiązuje na okres roku gazowego, czyli od 1 października br. (godz. 6:00) do 1 października 2021 (godz. 6:00).

Na podstawie art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 312/2014 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych operator systemu przesyłowego może zwrócić się do właściwego krajowego organu regulacyjnego o zgodę na prowadzenie obrotu gazem na sąsiadującym obszarze bilansowania oraz na przesyłanie gazu do i z tego obszaru bilansowania, jako alternatywy dla obrotu produktami przenoszącymi prawo własności lub produktami związanymi z lokalizacją na jego własnym(-ych) obszarze(-ach) bilansowania.

Podejmując decyzję o udzieleniu takiej zgody, krajowy organ regulacyjny może uwzględnić alternatywne rozwiązania poprawiające funkcjonowanie rynku krajowego. Planowane przez OSP działania bilansujące na sąsiadującym obszarze bilansowania nie mogą ograniczać dostępu użytkowników sieci do zdolności w danym punkcie połączenia międzysystemowego ani możliwości jej wykorzystania.

Mające zastosowanie warunki ogólne są co roku poddawane powtórnej ocenie zarówno przez operatora systemu przesyłowego jak i krajowy organ regulacyjny.

W związku ze zbliżającym się końcem okresu wskazanego w decyzji z 28 sierpnia 2019 r. (znak DRR.WRG.745.2.2019.ABu1) Prezes URE ocenił wniosek OSP pod kątem wpływu określonych w nim działań na poprawę funkcjonowania krajowego rynku gazu. Regulator wydając decyzję brał także pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i integralności systemu przesyłowego oraz dostępu użytkowników sieci do zdolności w punktach połączeń międzysystemowych oraz możliwość ich wykorzystania.

Data publikacji : 07.10.2020

Opcje strony

do góry