Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/paliwa-gazowe/europejski-rynek-gazu-1/decyzje/9429,Decyzja-Prezesa-Urzedu-Regulacji-Energetyki-z-dnia-29-kwietnia-2021-r.html
19.07.2024, 08:10

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia propozycji projektu przepustowości przyrostowej na granicy pomiędzy Polską (polski odcinek Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał – Europa Zachodnia) i Niemcami (Trading Hub Europe), znak: DRR.WRG.748.8.2020.ABu1

 

Decyzją z dnia 29 kwietnia 2021 r. Prezes URE zatwierdził propozycję projektu przepustowości przyrostowej na granicy pomiędzy Polską (polski odcinek Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał – Europa Zachodnia) i Niemcami (Trading Hub Europe).

Podstawą do wydania ww. decyzji jest art. 28 ust. 1 i 2 i art. 8 ust. 9 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 984/2013.

Powiązany poziom oferty w wysokości 22 262 400 kWh/h/y zostanie udostępniony dla rynku najwcześniej od roku gazowego 2027/2028 i będzie oferowany w ramach aukcji zdolności rocznej przez okres 15 lat.

Przedmiotowo istotne elementy propozycji projektu, określone w art. 28 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/459, zostały ustalone w koordynacji z Bundesnetzagentur.

Data publikacji : 30.04.2021
Data modyfikacji : 05.05.2021

Opcje strony