Nawigacja

Informacja dotycząca postępowania w przedmiocie wydania przez Prezesa URE decyzji ws. wprowadzenia mechanizmu zarządzania nie w pełni wykorzystywanymi zdolnościami przesyłowymi gazociągów w punktach połączeń międzysystemowych, o którym mowa w art. 14 ust. 7 lit. c Rozporządzenia (EU) 2022/2576 z 19 grudnia 2022 r.

W związku z obowiązkami nałożonymi na uczestników rynku gazu nowym Rozporządzeniem Rady (EU) 2022/2576 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zwiększenia solidarności dzięki lepszej koordynacji zakupów gazu, wiarygodnym poziomom odniesienia cen i transgranicznej wymianie gazu („Rozporządzenie”) (Dz.U.UE.L.2022.335.1 z dnia 2022.12.29 r.) oraz wchodzącymi do stosowania z dniem 31 marca 2023 roku zapisami art. 14 ww. Rozporządzenia, upoważniającymi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) do wydania Decyzji odnośnie stosowania mechanizmu spośród wskazanych w art. 14 ust. 7, informujemy o otrzymaniu od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w dniu 25.01.2023 roku wniosku o wydanie decyzji Prezesa URE w sprawie wprowadzenia mechanizmu, o którym mowa w art. 14 ust. 7 lit. c [1] Rozporządzenia  we wszystkich punktach połączeń wzajemnych, pomiędzy:

  1. Krajowym Systemem Przesyłowym („KSP”), a sąsiadującymi z KSP systemami przesyłowymi (systemami wejścia-wyjścia)
  2. Systemem Gazociągów Tranzytowych („SGT”) a sąsiadującymi z SGT systemami przesyłowymi (systemami wejścia-wyjścia).

Mechanizm ten, polegający na oferowaniu zdolności na zasadach przerywanych w produktach dobowych oraz śróddziennych w ilości nie mniejszej niż ilość pierwotnie niezanominowana w ramach zdolności ciągłej, jest obecnie stosowany przez Operatora. Dlatego też wydanie Decyzji na podstawie art. 14 ust. 7 lit. c Rozporządzenia o jego stosowaniu nie będzie wymagało wprowadzenia żadnych zmian w obecnych zasadach funkcjonowaniu systemu gazowego w Polsce.

Prezes URE, zgodnie z art. 14 ust. 8 Rozporządzenia, konsultuje się przed wydaniem decyzji z Krajowymi Organami Regulacyjnymi sąsiadujących Państw Członkowskich.

Przepisy prawa nie nakładają natomiast na Prezesa URE obowiązku konsultowania tej Decyzji z uczestnikami rynku, niemniej jednak przekazujemy informację, iż toczy się postępowanie w zakresie art. 14 Rozporządzenia, aby zapewnić transparentność procesu. Ostateczna Decyzja zostanie podjęta 31 marca 2023 r. Rozporządzenie ma charakter tymczasowy i obowiązuje przez okres roku od jego wejścia w życie, tj. do dnia 30 grudnia 2023 r.

 

[1] „co najmniej oferowanie początkowo nieprzypisanej zdolności – na zasadzie dnia następnego i śróddziennej – do przydzielenia jako zdolność przerywana”.

 

Data publikacji : 13.03.2023

Opcje strony

do góry