Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/paliwa-gazowe/europejski-rynek-gazu-1/konsultacje/8125,Komunikat-w-sprawie-konsultacji-punktow-wlasciwych-systemu-przesylowego.html
18.07.2024, 10:27

Komunikat w sprawie konsultacji punktów właściwych systemu przesyłowego

W związku ze zmianami regulacyjnymi, które mają miejsce na rynku gazu ziemnego tj. zakończeniem stosowania środków tymczasowych stosownie do art. 45-50 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych (Dz. U. L. 2014.91.15) oraz wprowadzenia do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej nowych zasad uruchamiania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, które na podstawie decyzji Prezesa URE z dnia 20 grudnia 2018 r., znak: DRR.WRG.4322.1.2018.AK1 obowiązują od dnia 1 stycznia 2019 r., niezbędne stało się wprowadzenie zmian na liście punktów właściwych systemu przesyłowego.

Mając na uwadze powyższe, OGP GAZ-SYSTEM S.A. złożył do Prezesa URE wniosek o zatwierdzenie aktualnej listy punktów właściwych Krajowego Systemu Przesyłowego oraz punktów właściwych Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa Zachodnia.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1775/2005 (dalej: „rozporządzenie 715/2009”) w odniesieniu do świadczonych przez siebie usług, każdy operator systemu przesyłowego podaje do wiadomości publicznej informacje liczbowe o technicznej, zakontraktowanej i dostępnej zdolności dla wszystkich właściwych punktów, w tym dla punktów wejścia i wyjścia, w sposób regularny i z zachowaniem ciągłości, w przyjaznej dla użytkownika i znormalizowanej formie.

Stosownie do art. 18 ust. 4 rozporządzenia 715/2009 odpowiednie punkty systemu przesyłowego, których dotyczą informacje, które mają być objęte wymogiem podania do wiadomości publicznej, zatwierdzane są przez właściwe organy po konsultacji z użytkownikami sieci.

Definicja punktów właściwych (pkt 3.2. załącznika I do rozporządzenia 715/2009)

Właściwe punkty systemu przesyłowego obejmują co najmniej:

 1. wszystkie punkty wejścia i wyjścia sieci przesyłowej obsługiwanej przez operatora systemu przesyłowego, z wyjątkiem punktów wyjścia przyłączonych do pojedynczego odbiorcy końcowego i z wyjątkiem punktów wejścia przyłączonych bezpośrednio do zlokalizowanego w UE obiektu produkcyjnego pojedynczego producenta;
 2. wszystkie punkty wejścia i wyjścia łączące obszary bilansowania operatorów systemów przesyłowych;
 3. wszystkie punkty łączące sieć operatora systemu przesyłowego z terminalem LNG, węzłami sieci gazowych, w których wykonywane są transakcje handlowe, obiektami magazynowymi i obiektami produkcyjnymi, o ile te obiekty produkcyjne nie są objęte wyłączeniem zgodnie z lit. a);
 4. wszystkie punkty łączące sieć danego operatora systemu przesyłowego z infrastrukturą niezbędną do świadczenia usług pomocniczych określonych w art. 2 ust. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE (Dz. U. L 176 z 15 lipca 2009 r.).

Informacje, które polegają obowiązkowi publikacji (pkt 3.3. załącznika I do rozporządzenia 715/2009) oraz zasady publikacji

W odniesieniu do wszystkich właściwych punktów operatorzy systemów przesyłowych publikują informacje określone w lit. a)–g), dotyczące świadczonych przez siebie usług i usług pomocniczych (w szczególności informacje na temat mieszania, balastowania i konwersji). Informacje takie publikuje się w postaci danych liczbowych dla okresów dziennych lub godzinnych – równych najmniejszemu okresowi referencyjnemu w odniesieniu do rezerwowania zdolności i (re)nominacji oraz najmniejszemu okresowi rozliczeniowemu, za który naliczane są opłaty za niezbilansowanie. Jeżeli najmniejszy okres referencyjny jest inny niż okres dzienny, informacje wymienione w lit. a)–g) udostępnia się również w odniesieniu do okresu dziennego. Informacje te oraz ich aktualizacje publikuje się zaraz po otrzymaniu ich przez operatora systemu („w czasie zbliżonym do rzeczywistego”):

 1. zdolność techniczna w obu kierunkach;
 2. całkowita zakontraktowana zdolność ciągła i przerywana w obu kierunkach;
 3. nominacje i renominacje w obu kierunkach;
 4. dostępna zdolność ciągła i przerywana w obu kierunkach;
 5. faktyczna ilość przesyłanego gazu;
 6. planowane i faktyczne przerwy w zdolności przerywanej;
 7. planowane i nieplanowane przerwy w usługach ciągłych oraz informacje na temat przywracania usług ciągłych (dotyczące m.in. konserwacji i remontów systemu oraz spodziewanego czasu trwania przerwy spowodowanej konserwacją lub remontem). Informacje o planowanych przerwach publikuje się co najmniej z 42-dniowym wyprzedzeniem;
 8. przypadki nieuwzględnienia prawnie wiążących wniosków o produkty z zakresu zdolności ciągłej o czasie trwania wynoszącym co najmniej jeden miesiąc, w tym liczba nieuwzględnionych wniosków i wnioskowane ilości; oraz
 9. w przypadku aukcji: gdzie i kiedy produkty z zakresu zdolności ciągłej o czasie trwania wynoszącym co najmniej jeden miesiąc zostały rozliczone po cenach wyższych niż cena wywoławcza;
 10. gdzie i kiedy żadne produkty z zakresu zdolności ciągłej o czasie trwania wynoszącym co najmniej jeden miesiąc nie zostały zaoferowane w ramach zwykłego procesu alokacji;
 11. całkowita zdolność udostępniona poprzez procedury zarządzania ograniczeniami opisane w pkt 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 i 2.2.5 załącznika I do rozporządzenia 715/2009 z podziałem na poszczególne procedury zarządzania ograniczeniami.

Dla wszystkich właściwych punktów informacje wymienione w lit. a), b) i d) publikuje się w odniesieniu do okresu obejmującego przynajmniej następne 24 miesiące.

Dla wszystkich właściwych punktów operatorzy systemów przesyłowych publikują informacje historyczne dotyczące wymogów wymienionych w lit. a)–g) za ostatnie pięć lat z zachowaniem ciągłości.

Operatorzy systemów przesyłowych codziennie publikują dla wszystkich właściwych punktów wartości pomiarów wartości opałowej górnej lub liczby Wobbego. Wstępne dane publikuje się najpóźniej trzy dni po danym dniu gazowym. Dane ostateczne publikuje się przed upływem trzech miesięcy od zakończenia danego miesiąca.

Operatorzy systemów przesyłowych co roku publikują dla wszystkich właściwych punktów dane dotyczące dostępnej zdolności oraz zdolności zarezerwowanej i technicznej dla okresu, w którym zdolność jest zakontraktowana, plus jeden rok, oraz co najmniej na następne 10 lat. Informacje te aktualizuje się przynajmniej co miesiąc lub częściej, w miarę otrzymywania nowych informacji. W publikowanych informacjach wskazuje się okres, dla którego zdolność jest oferowana na rynku.

Prezes URE zwraca się z prośbą o zapoznanie się z przedstawionymi listami punktów właściwych Krajowego Systemu Przesyłowego i Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa Zachodnia oraz zgłaszanie wszelkich uwag i propozycji pisemnie na adres Urzędu Regulacji Energetyki (Urząd Regulacji Energetyki, Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: drr@ure.gov.pl.

Uwagi można zgłaszać w terminie od dnia 11 marca do dnia 25 marca 2019 r.

Data publikacji : 12.03.2019
Data modyfikacji : 03.07.2020

Opcje strony