Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zwolnienie przedsiębiorstw energetycznych z obowiązku taryfowego w zakresie sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego - harmonogram

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 21/2013

Prezes URE, mając na uwadze określone w ustawie - Prawo energetyczne cechy rynku konkurencyjnego, przekazał informację w sprawie harmonogramu zwolnienia przedsiębiorstw energetycznych  posiadających koncesje na obrót paliwami gazowymi lub obrót gazem ziemnym z zagranicą z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf dla paliw gazowych w zakresie sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego do odbiorców innych niż odbiorcy w gospodarstwie domowym.

Regulator podkreślił, że warunki do zwolnienia w/w przedsiębiorstw z obowiązku taryfowego pojawią się wraz z wejściem w życie przepisów gwarantujących objęcie obowiązkiem publicznej sprzedaży co najmniej 30% gazu ziemnego wysokometanowego wprowadzanego do sieci przesyłowej (m.in. do odbiorców końcowych, którzy zużyli co najmniej 25 mln m³ gazu wysokometanowego w poprzednim roku kalendarzowym).

Decyzje indywidualne o zwolnieniu z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia będą wydawane po dniu wejścia w życie obowiązku sprzedaży gazu ziemnego na giełdzie towarowej, wszystkim przedsiębiorstwom energetycznym posiadającym koncesje na obrót paliwami gazowymi lub obrót gazem ziemnym z zagranicą, na ich wniosek.

Zwolnienie z obowiązku zatwierdzania taryf dla pozostałych grup komercyjnych odbiorców gazu wysokometanowego będzie uwarunkowane zwiększeniem, w kolejnych latach, obowiązku publicznej sprzedaży gazu wysokometanowego do poziomu 40%, a następnie 55% gazu wprowadzonego do sieci przesyłowej. Ponadto, zostanie ono poprzedzone ponowną analizą spełnienia warunków rynku konkurencyjnego, określonych w art. 49 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne, z uwzględnieniem skutków wprowadzenia obowiązku sprzedaży na giełdzie na poziomie 30%.

Data publikacji : 23.07.2013
Data modyfikacji : 10.07.2014

Opcje strony

do góry