Nawigacja

Liberalizacja rynku gazu

Liberalizacja rynku gazu w Polsce ma związek z implementacją przepisów dyrektyw Unii Europejskiej. Główne etapy tego procesu przejawiają się m.in. w rozdzieleniu świadczenia usług sieciowych (przesyłanie, dystrybucja i magazynowanie) od działalności sprzedaży paliw gazowych oraz zwiększeniu możliwości pozyskania gazu z różnych kierunków i źródeł dostaw. Świadczenie usług sieciowych podlega coraz ściślejszej regulacji i standaryzacji w całej Unii Europejskiej. Główną zasadą świadczenia tych usług jest prawo dostępu każdego zainteresowanego uczestnika rynku do istniejącej infrastruktury sieciowej na transparentnych i niedyskryminacyjnych zasadach (tzw. zasada TPA, ang. third party access). Ma to na celu zapewnienie prawa do wyboru dowolnego sprzedawcy paliwa gazowego przez odbiorcę przyłączonego do sieci gazowej. Działalność w zakresie sprzedaży paliw gazowych podlega natomiast stopniowej deregulacji, przy zachowaniu minimalnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu i zapobiegania manipulacjom rynkowym.

Istotnym krokiem w stronę liberalizacji obrotu gazem ziemnym jest ograniczanie administracyjnego nadzoru nad cenami paliw gazowych. Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy - Prawo energetyczne znoszące z mocy prawa nadzór Prezesa URE nad taryfami na sprzedaż gazu do odbiorców hurtowych, sprzedaż gazu LNG i CNG oraz na sprzedaż gazu do odbiorców końcowych dokonujących zakupu tego paliwa w punkcie wirtualnym lub w trybie przetargów, aukcji lub zamówień publicznych.

Od 1 października 2017 r. z kompetencji Prezesa URE wyłączono zatwierdzanie taryf na sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego oraz zaazotowanego. Jedynie na okres przejściowy, trwający wówczas do 31 grudnia 2023 r., w gestii Prezesa URE pozostawiono zatwierdzanie taryf wyłącznie dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Z dniem 29 stycznia 2022 r. rozszerzono katalog podmiotów objętych ochroną taryfową oraz potwierdzono i doprecyzowano przepisy w zakresie ochrony taryfowej odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych (tj. odbiorców wskazanych w art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne). Na podstawie późniejszych zmian przepisów okres stosowania taryf zatwierdzonych przez Prezesa URE w obrocie paliwami gazowymi w zakresie sprzedaży tych paliw do odbiorców wskazanych w art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne został wydłużony do dnia 31 grudnia 2027 r.

do góry