Nawigacja

Plany wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego

Stosownie do art. 58 ust. 1 ustawy z 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym operatorzy systemów przesyłowych gazowych, operatorzy systemów dystrybucyjnych gazowych oraz operatorzy systemów połączonych gazowych lub przedsiębiorstwa energetyczne pełniące funkcję operatorów są obowiązani do opracowywania planów wprowadzania ograniczeń.

Zgodnie z art. 58 ust. 17 ustawy o zapasach, operatorzy, o których mowa w ust. 1 tego przepisu, aktualizują corocznie plany ograniczeń i przedkładają je, do dnia 15 listopada danego roku, Prezesowi URE do zatwierdzenia w drodze decyzji.

W celu ujednolicenia formy i zakresu informacji przekazywanych wraz z wnioskami o zatwierdzenie planów ograniczeń, poniżej zamieszczono informację z wskazówkami oraz wzory (i) treści przykładowego planu ograniczeń, (ii) tabel I i II części planu  ograniczeń oraz (iii) oświadczenia, które należy przedłożyć wraz z wnioskiem o zatwierdzenie ww. planu.

Data publikacji : 27.07.2021
Data modyfikacji : 21.09.2023

Opcje strony

do góry