Nawigacja

Sprawozdania z realizacji planów rozwoju - paliwa gazowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przypomina o obowiązku wynikającym z art. 16 ust. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, tj. przedstawiania Prezesowi URE corocznych sprawozdań z realizacji planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe do dnia 30 kwietnia. Wskazane sprawozdania przedkładają tylko przedsiębiorstwa energetyczne obowiązane - zgodnie z przepisami art. 16 ust. 13 ww. ustawy - do uzgodnienia z Prezesem URE projektów planów rozwoju.

Zgodnie z powołanym wyżej przepisem projekty planów rozwoju podlegają uzgodnieniu z Prezesem URE, z wyłączeniem planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych, dla mniej niż 50 odbiorców, którym przedsiębiorstwo to dostarcza rocznie łącznie mniej niż 50 mln m³ tych paliw.

Na niniejszej stronie w sekcji „Pliki do pobrania” przedstawiono formularze sprawozdania z realizacji planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe dla: operatora systemu przesyłowego (OSP), dużych operatorów systemów dystrybucyjnych (duże OSD) oraz małych operatorów systemów dystrybucyjnych (małe OSD).

Zgodnie z podziałem przyjętym na potrzeby realizacji obowiązku sprawozdawczego, duży OSD to operator systemu dystrybucyjnego obsługujący:

  1. nie mniej niż 100 000 odbiorców przyłączonych do jego systemu dystrybucyjnego gazowego lub świadczący usługę dystrybucji w ciągu roku nie mniej niż 150 mln m³ gazu ziemnego wysokometanowego lub zaazotowanego, w tym skroplonego gazu ziemnego;
  2. nie mniej niż 100 000 odbiorców przyłączonych do jego systemu dystrybucyjnego gazowego, którym świadczy usługę dystrybucji paliw gazowych innych niż gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny, dostarczanych siecią gazową.

Z kolei mały OSD to operator systemu dystrybucyjnego obsługujący:

  1. mniej niż 100 000 odbiorców przyłączonych do jego systemu dystrybucyjnego gazowego, którym świadczy usługę dystrybucji w ciągu roku mniej niż 150 mln m³ gazu ziemnego wysokometanowego lub zaazotowanego, w tym skroplonego gazu ziemnego;
  2. mniej niż 100 000 odbiorców przyłączonych do jego systemu dystrybucyjnego gazowego, którym świadczy usługę dystrybucji paliw gazowych innych niż gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny, dostarczanych siecią gazową.
Data publikacji : 13.03.2015
Data modyfikacji : 08.03.2023

Opcje strony

do góry