Nawigacja

Wytyczne do projektów planu rozwoju OSD - paliwa gazowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przypomina o konieczności opracowania planów rozwoju przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych. Zgodnie z postanowieniami art. 16 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, ze zm.) przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych są zobowiązane do sporządzenia, dla obszaru swojego działania, planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe, których projekty podlegają uzgodnieniu z Prezesem URE.

W związku z powyższym, Prezes URE, działając na podstawie postanowień art. 23 ust. 2 pkt 3a przedstawia pod poniższymi hiperłączami wytyczne zapewniające jednolitą formę planów rozwoju dla przedsiębiorstw energetycznych będących:

        1) małym OSD;

        2) dużym OSD.

Zgodnie z podziałem przyjętym na potrzeby realizacji przedmiotowego obowiązku, duży OSD to operator systemu dystrybucyjnego obsługujący:

   a) nie mniej niż 100 000 odbiorców przyłączonych do jego systemu dystrybucyjnego gazowego lub świadczący usługę dystrybucji w ciągu roku nie mniej niż 150 mln m³ gazu ziemnego wysokometanowego lub zaazotowanego, w tym skroplonego gazu ziemnego;

   b) nie mniej niż 100 000 odbiorców przyłączonych do jego systemu dystrybucyjnego gazowego, którym świadczy usługę dystrybucji paliw gazowych innych niż gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny, dostarczanych siecią gazową.

Z kolei mały OSD to operator systemu dystrybucyjnego obsługujący:

           a) mniej niż 100 000 odbiorców przyłączonych do jego systemu dystrybucyjnego gazowego, który świadczy usługę dystrybucji w ciągu roku mniej niż 150 mln m³ gazu ziemnego wysokometanowego lub zaazotowanego, w tym skroplonego gazu ziemnego;

           b) mniej niż 100 000 odbiorców przyłączonych do jego systemu dystrybucyjnego gazowego, którym świadczy usługę dystrybucji paliw gazowych innych niż gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny, dostarczanych siecią gazową.

Data publikacji : 03.10.2014
Data modyfikacji : 14.07.2022

Opcje strony

do góry