Nawigacja

Zapasy obowiązkowe gazu ziemnego

W świetle art. 24 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1650, dalej: „ustawa o zapasach”) do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego są obowiązane przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym oraz podmioty dokonujące przywozu gazu ziemnego.

Z kolei, wielkość zapasów obowiązkowych została określona w art. 24 ust. 2  ustawy o zapasach, zgodnie z którym przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego: utrzymuje zapasy obowiązkowe gazu ziemnego w wielkości odpowiadającej co najmniej 30-dniowemu średniemu dziennemu przywozowi tego gazu, ustalonemu w sposób określony w art. 25 ust. 2 albo 5 (art. 24 ust. 2 pkt 1).

W plikach do pobrania zamieszczonych w niniejszej zakładce zostały omówione te dwa odrębne tryby wyznaczające wielkość zapasów obowiązkowych, z których pierwszy ma zastosowanie do podmiotu wchodzącego na rynek i planującego rozpoczęcie przywozu gazu ziemnego do Polski (art. 25 ust. 5) a drugi do podmiotu już funkcjonującego na rynku i kontynuującego przywóz (art. 25 ust. 2 i 3). W związku z faktem, iż obowiązek jest adresowany do różnych kategorii podmiotów, różny jest w związku z tym zakres obowiązków zarówno przedsiębiorcy jak i organu administracji. 

Określenie wielkości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego w decyzji Prezesa URE zgodnie z wymaganiami art. 25 ustawy jest elementem niezbędnym dla prawidłowej realizacji obowiązków w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów. 

Celem informacji zawartych we wskazanych plikach: Weryfikacja_zapasów.docx, Ustalanie_zapasów.docx, Obowiązek_informacyjny_27.2.docx jest ułatwienie zobowiązanym podmiotom terminowej realizacji ich ustawowych obowiązków a także usprawnienie prowadzonych postępowań w obszarze zapasów obowiązkowych gazu ziemnego.

Na niniejszej stronie zamieszczono również plik  z informacją dotyczącą sposobu realizacji obowiązku informacyjnego, wynikającego z art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy. Co istotne, obowiązek ten ma szerszy zakres niż zapasy obowiązkowe i dotyczy również podmiotów posiadających koncesję w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą (OGZ), które jeszcze nie rozpoczęły działalności w zakresie przywozu gazu ziemnego do Polski (patrz: Obowiązek_informacyjny_27.2.docx). Obowiązek dotyczy przekazywania przez podmioty zobowiązane informacji o działaniach podjętych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia poprzedniego roku, w celu zapewnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą, oraz realizacji obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego.

Informacje zamieszczone w zakładce „Zapasy obowiązkowe gazu ziemnego” wraz z odwołaniami do plików dotyczą jedynie przypadków, co do których było najwięcej zapytań, nie opisują wszystkich przypadków i obowiązków wobec podmiotów zobowiązanych. W związku z tym powyższe informacje mogą być traktowane jako dodatkowe wyjaśnienie. Podstawą realizacji ustawowych obowiązków są przepisy zarówno ustawy o zapasach jak i powiązanych przepisów prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej.

Data publikacji : 03.04.2024
Data modyfikacji : 03.04.2024

Opcje strony

do góry