Nawigacja

Kolejne wyniki monitoringu Prezesa URE w zakresie zmian sprzedawcy gazu

Najnowsze dane monitoringu Prezesa URE przedstawiają liczbę zmian sprzedawcy gazu przeprowadzonych w IV kwartale 2013 r. Z danych tych wynika, że od początku procesu monitorowania do końca ubiegłego roku ilość tych zmian wyniosła 429.

Systematyczne monitorowanie stopnia rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy prowadzone jest przez regulatora z uwagi na stopniowo postępującą liberalizację rynku gazu. Liczba zmian sprzedawcy gazu stanowi bowiem prosty i wiarygodny miernik rozwoju konkurencyjnego rynku.

Analiza danych zebranych na podstawie wypełnionych przez OSP (OGP GAZ-SYSTEM SA) oraz przez sześć Oddziałów Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ankiet kwartalnych wskazuje na utrzymującą się dynamikę wzrostu zmiany sprzedawcy gazu, co według  ilości przełączeń i stanu na koniec 2011, 2012, oraz I, II, III i IV kw. 2013 r. prezentuje wykres:

Poniższa tabela przedstawia z kolei liczbę zmian sprzedawcy (wg liczby przełączeń) od początku monitorowania do końca IV kw. 2013 r. w podziale na OSP i Oddziały OSD oraz na poszczególne grupy taryfowe:

OSP/Oddziały OSD Grupy taryfowe
W 1-4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 W 10 Taryfy Gaz System RAZEM
PSG/O.Warszawa 143 23 8 3 2 1 1 0 181
PSG/O.Tarnów 21 34 2 0 0 0 0 0 57
PSG/O.Poznań 11 11 1 2 2 0 0 0 27
GAZ-SYSTEM 0 0 0 0 0 0 0 6 6
PSG/O.Zabrze 72 26 11 0 0 0 0 0 109
PSG/O.Gdańsk 6 31 3 0 0 0 0 0 40
PSG/O.Wrocław 1 6 1 0 1 0 0 0 9
RAZEM 254 131 26 5 5 1 1 6 429

Z końcem IV kwartału 2013 r. 50 sprzedawców miało zawartych łącznie 161 ważnych umów o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umów Ramowych) z poszczególnymi Oddziałami OSD lub z OSP (większość sprzedawców posiadała ważne umowy jednocześnie w kilku Oddziałach OSD). Należy podkreślić, iż w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2014 r.  nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. oraz z uwagi na wprowadzenie jednego obszaru dystrybucyjnego dla każdego rodzaju paliwa gazowego zastępującego dotychczasowe obszary dystrybucyjne, sprzedawcy dostosują dotychczasowe umowy do przesłanego im przez OSD nowego wzorca umowy dystrybucyjnej. Podpisanie przez sprzedawcę umowy będzie oznaczało, że będzie mógł świadczyć swoje usługi na terenie całej Polski. Z końcem IV kw. 2013 r. najwięcej ważnych umów posiadało OSP (48), natomiast w poszczególnych Oddziałach OSD występowało średnio 18-20 podmiotów z zawartymi ważnymi Umowami Ramowymi.   

Liczbę ważnych Umów Ramowych zawartych z Oddziałami OSD oraz z OSP wg stanu na koniec I, II, III i IV kw. 2013 r. przedstawia wykres:

Zgodnie z obowiązującą zasadą TPA (Third Party Access), uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy.
Na swobodę wyboru sprzedawcy wpływa m.in.: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy ilość konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku.

Data publikacji : 29.01.2014

Opcje strony

do góry