Nawigacja

Utrzymuje się wzrost dynamiki zmiany sprzedawcy gazu

Systematyczne monitorowanie stopnia rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy zostało podjęte z uwagi na stopniowo postępującą liberalizację rynku gazu.

Zgodnie z obowiązującą zasadą TPA (Third Party Access), uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy.

Na swobodę wyboru sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in.: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy ilość konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku.

W związku z tym, że liczba zmian sprzedawcy stanowi prosty i wiarygodny miernik rozwoju konkurencyjnego rynku gazu, Prezes URE cyklicznie przeprowadza ocenę rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy wśród odbiorców uprawnionych.

Analiza danych zebranych na podstawie wypełnionych przez OSP (OGP GAZ-SYSTEM SA) oraz przez sześć Oddziałów Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ankiet kwartalnych wskazuje na utrzymujący się wzrost dynamiki zmiany sprzedawcy gazu. W II kw. 2014 r. dokonano 217 zmian sprzedawcy gazu - najwięcej w dotychczasowej historii monitorowania rozwoju rynku detalicznego. Taki stan rzeczy był jednak spowodowany faktem, iż jeden ze Zleceniodawców Usługi Dystrybucyjnej wycofał się z prowadzenia działalności na rynku detalicznym i jego klienci - odbiorcy z grup taryfowych W1-4, byli zmuszeni do dokonania ponownej zmiany sprzedawcy.

W 2011 r. odnotowano jedynie kilka przypadków zmiany sprzedawcy, w 2012 r. ich liczba zwiększyła się do 210, w 2013 r. do 429, natomiast od początku prowadzenia monitoringu do końca II kw. 2014 r. odnotowano 697 zmian sprzedawcy gazu. Poniższy wykres pokazuje dynamikę zmian sprzedawcy (wg liczby przełączeń) wg stanu na koniec 2011, 2012, 2013 oraz II kw. 2014 r.:

Poniższa tabela przedstawia liczbę zmian sprzedawcy (wg liczby przełączeń) od początku monitorowania do końca II kw. 2014 r. w podziale na OSP i Oddziały OSD oraz na poszczególne grupy taryfowe:

OSP/ Oddziały OSD Grupy taryfowe
W 1-4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 W 10 Taryfy Gaz System RAZEM
PSG/O.Warszawa 275 30 12 4 3 1 1   326
PSG/O.Tarnów 28 46 5 4 0 0 0   83
PSG/O.Poznań 14 21 8 2 2 0 0   47
PSG/O.Wrocław 8 13 5 0 1 0 0   27
PSG/O.Zabrze 76 59 15 2 1 0 0   153
PSG/O.Gdańsk 8 41 5 1 0 0 0   55
GAZ-SYSTEM               6 6
RAZEM 409 210 50 13 7 1 1 6 697

Istotnym czynnikiem wspierającym wzrost liczby zmian sprzedawcy na rynku gazu jest fakt, by OSD posiadał możliwie największą liczbę podpisanych umów o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umów Ramowych). Umowy Ramowe, zawierane pomiędzy Operatorem a Sprzedawcą, warunkują prowadzenie przez sprzedawcę paliwa gazowego działalności na terenie danego OSD. Co za tym idzie, abyśmy mogli zmienić sprzedawcę musi on mieć podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego z operatorem systemu dystrybucyjnego, do sieci którego jesteśmy przyłączeni. Umowa ta określa warunki funkcjonowania sprzedawcy na terenie operatora oraz jego współpracy z tym operatorem. Z końcem II kw. 2014 r. 69 sprzedawców miało zawarte ważne umowy z OSD lub z OSP. W OSD 31 sprzedawców posiadało ważne Umowy Ramowe, z kolei w OSP ich liczba na koniec II kw. 2014 r. wyniosła 67.

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2014 r. nowej IRiESD Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. oraz z uwagi na wprowadzenie jednego obszaru dystrybucyjnego dla każdego rodzaju paliwa gazowego zastępującego dotychczasowe obszary dystrybucyjne, wszyscy sprzedawcy dostosowali do końca II kw. 2014 r. dotychczasowe umowy do przesłanego im przez OSD nowego wzorca umowy dystrybucyjnej. Podpisanie przez sprzedawców nowych umów oznacza, że mogą świadczyć swoje usługi na terenie całej Polski.

Data publikacji : 01.08.2014

Opcje strony

do góry