Nawigacja

Dynamiczny wzrost liczby zmian sprzedawców gazu

Do końca III kw. 2014 r. odnotowano 2 011 zmian sprzedawcy gazu, podczas gdy do końca ub. roku było ich tylko 429. Wysoka dynamika zmian sprzedawcy jest miarodajnym czynnikiem rozwoju konkurencyjnego rynku gazu.

Systematyczne monitorowanie stopnia rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy zostało podjęte z uwagi na stopniowo postępującą liberalizację rynku gazu.

Zgodnie z obowiązującą zasadą TPA (Third Party Access), uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy.

Na swobodę wyboru sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in.: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy liczba konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku.

Liczba zmian sprzedawcy stanowi wiarygodny miernik rozwoju konkurencyjnego rynku gazu, w związku z tym Prezes URE cyklicznie przeprowadza ocenę rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy wśród odbiorców uprawnionych.

Analiza danych zebranych na podstawie wypełnionych przez OSP (OGP GAZ-SYSTEM S.A.) oraz przez sześć Oddziałów Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ankiet kwartalnych wskazuje na ponad 6-krotny wzrost liczby zmian sprzedawcy gazu w III kw. 2014 r. w porównaniu do kwartału poprzedniego. W zdecydowanej większości przypadków wzrost ten odnotowano w segmencie odbiorców z grup taryfowych W1-4, czyli głównie wśród gospodarstw domowych. Taki stan rzeczy może być spowodowany m.in. prowadzeniem intensywnych w ostatnim czasie telewizyjnych kampanii reklamowych niektórych sprzedawców, skierowanych do odbiorców w gospodarstwach domowych.

W 2011 r. odnotowano jedynie kilka przypadków zmiany sprzedawcy, w 2012 r. ich liczba zwiększyła się do 210, w 2013 r. do 429, natomiast od początku prowadzenia monitoringu do końca III kw. 2014 r. odnotowano 2 011 zmian sprzedawcy gazu. Poniższy wykres pokazuje dynamikę zmian sprzedawcy (wg liczby przełączeń) wg stanu na koniec 2011, 2012, 2013 oraz III kw. 2014 r.:

Poniższa tabela przedstawia liczbę zmian sprzedawcy (wg liczby przełączeń) od początku monitorowania do końca III kw. 2014 r. w podziale na OSP i Oddziały OSD oraz na poszczególne grupy taryfowe:

OSP/ Oddziały OSD Grupy taryfowe
W 1-4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 W 10 Taryfy Gaz System RAZEM
PSG/O.Warszawa 548 42 18 4 3 1 1 0 617
PSG/O.Tarnów 314 70 13 5 0 0 0 0 402
PSG/O.Poznań 202 32 11 4 2 1 1 0 253
PSG/O.Wrocław 342 76 20 6 7 2 0 0 453
PSG/O.Zabrze 10 48 8 3 0 0 0 0 69
PSG/O.Gdańsk 185 15 5 1 1 0 0 0 207
GAZ-SYSTEM 0 0 0 0 0 0 0 10 10
RAZEM 1601 283 75 23 13 4 2 10 2011

Istotnym czynnikiem wspierającym wzrost liczby zmian sprzedawcy na rynku gazu jest fakt, by OSD posiadał możliwie największą liczbę podpisanych umów o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umów Ramowych). Umowy Ramowe, zawierane pomiędzy Operatorem a Sprzedawcą, warunkują prowadzenie przez sprzedawcę paliwa gazowego działalności na terenie danego OSD. Co za tym idzie, abyśmy mogli zmienić sprzedawcę musi on mieć podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego z operatorem systemu dystrybucyjnego, do sieci którego jesteśmy przyłączeni. Umowa ta określa warunki funkcjonowania sprzedawcy na terenie operatora oraz jego współpracy z tym operatorem. Z końcem III kw. 2014 r. 76 sprzedawców miało zawarte ważne umowy z OSP, w tym 40 posiadało również umowy z OSD.

Poniższa tabela przedstawia wzrost liczby podmiotów z ważnymi Umowami Ramowymi zawartymi z OSP i OSD, w ostatnich czterech kwartałach.

 

Data publikacji : 26.11.2014
Data modyfikacji : 26.11.2014

Opcje strony

do góry