Nawigacja

Już ponad 7 tys. odbiorców zmieniło dostawcę gazu

W latach 2011-2013 na zmianę odbiorcy gazu zdecydowało się tylko 429 odbiorców, a w roku ubiegłym - już 6 578. To ważny czynnik rozwoju konkurencyjnego rynku gazu.

Systematyczne monitorowanie stopnia rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy zostało podjęte przez URE z uwagi na stopniowo postępującą liberalizację rynku gazu. Zgodnie z obowiązującą zasadą TPA (Third Party Access), uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. Na swobodę wyboru sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in.: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy ilość konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku.

W związku  z tym, że liczba zmian sprzedawcy stanowi wiarygodny miernik rozwoju konkurencyjnego rynku gazu, Prezes URE cyklicznie przeprowadza ocenę rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy.

Analiza danych zebranych na podstawie ankiet kwartalnych wypełnionych przez OSP (OGP GAZ-SYSTEM SA) oraz przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. wskazuje na kontynuację (zapoczątkowanego w III kw. 2014 r.) dynamicznego wzrostu zmiany sprzedawcy w segmencie odbiorców z grup taryfowych W1-4, czyli głównie wśród gospodarstw domowych. Jest to m.in. efektem kampanii reklamowych prowadzonych przez dostawców.

Jak wskazuje poniższy wykres, w 2011 r. odnotowano jedynie kilka przypadków zmiany sprzedawcy, w 2012 r. ich liczba zwiększyła się do 210, w 2013 r. do 429, natomiast od początku prowadzenia monitoringu do końca IV kw. 2014 r. odnotowano 7 007 zmian sprzedawcy gazu.

Poniższa tabela przedstawia liczbę zmian sprzedawcy (wg liczby przełączeń) od początku monitorowania do końca IV kw. 2014 r. w podziale na OSP i Oddziały OSD oraz na poszczególne grupy taryfowe:

OSP/ Oddziały OSD Grupy taryfowe
W 1-4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 W 10 Taryfy Gaz System RAZEM
PSG/O. Warszawa 1 353 78 29 5 3 1 1   1 470
PSG/O. Tarnów 1 462 99 20 5 0 1 0   1 587
PSG/O. Poznań 808 47 25 10 2 1 1   894
PSG/O. Wrocław 692 20 9 2 2 0 0   725
PSG/O. Zabrze 1 399 136 37 10 12 3 0   1 597
PSG/O. Gdańsk 627 76 16 3 0 0 0   722
GAZ-SYSTEM               12 12
RAZEM 6 341 456 136 35 19 6 2 12 7 007

Istotnym czynnikiem wspierającym wzrost liczby zmian sprzedawcy na rynku gazu jest fakt, by OSD posiadał możliwie największą liczbę podpisanych umów o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umów Ramowych). Umowy Ramowe, zawierane pomiędzy Operatorem a Sprzedawcą, warunkują prowadzenie przez sprzedawcę paliwa gazowego działalności na terenie danego OSD. Umowa ta określa warunki funkcjonowania sprzedawcy na terenie operatora oraz zasady jego współpracy z tym operatorem.   Z końcem IV kw. 2014 r. 76 sprzedawców miało zawarte ważne umowy z OSP, w tym 46 posiadało również umowy z OSD.

Poniższa tabela przedstawia wzrost liczby podmiotów z ważnymi Umowami Ramowymi zawartymi z OSP i OSD w 2014 r.

Data publikacji : 09.02.2015

Opcje strony

do góry