Nawigacja

Coraz więcej odbiorców zmienia sprzedawcę gazu

Do końca I kw. 2015 r. z prawa zmiany sprzedawcy gazu skorzystało ponad 10 tys. odbiorców. Wysoka dynamika tych zmian jest czynnikiem rozwoju konkurencyjnego rynku gazu.

Zgodnie z zasadą TPA (Third Party Access), uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. URE systematycznie monitoruje korzystanie z prawa wyboru sprzedawcy gazu.

Analiza danych z ankiet kwartalnych wypełnionych przez OSP (OGP GAZ-SYSTEM SA) oraz przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. wskazuje na kontynuację zapoczątkowanego w III kw. 2014 r. dynamicznego wzrostu zmiany sprzedawcy w segmencie odbiorców z grup taryfowych W1-4, czyli głównie wśród gospodarstw domowych. Było to spowodowane m.in. intensyfikacją prowadzonych przez niektórych sprzedawców kampanii reklamowych oraz stopniowym wchodzeniem na rynek nowych sprzedawców, co skutkuje zwiększeniem konkurencji i uatrakcyjnieniem oferty dla odbiorców.

W 2011 r. odnotowano jedynie kilka przypadków zmiany sprzedawcy. W 2012 r. ich liczba zwiększyła się do 210, w 2013 r. do 429, a w 2014 r. do 7007. Tymczasem do końca I kw. 2015 r. odnotowano 10392 zmiany sprzedawcy gazu. Poniższy wykres pokazuje dynamikę zmian sprzedawcy (wg liczby przełączeń).

Z kolei tabela przedstawia liczbę zmian sprzedawcy (przełączeń) od początku monitorowania do końca I kw. 2015 r., w podziale na grupy taryfowe oraz według liczby odbiorców, jak i układów pomiarowych.

Zmiana sprzedawcy (liczba przyłączeń) wg: W 1-4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 W 10 Taryfy OSP razem
Liczby odbiorców 9 345 715 245 42 22 7 3 13 10 392
Liczby układów pomiarowych 9 883 1 020 267 45 22 7 3 20 11 267

Istotnym czynnikiem wspierającym wzrost liczby zmian sprzedawcy na rynku gazu jest  posiadanie przez OSD możliwie największej liczby podpisanych umów o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umów Ramowych). Umowy Ramowe zawierane pomiędzy Operatorem a Sprzedawcą, warunkują prowadzenie przez sprzedawcę paliwa gazowego działalności na terenie danego OSD. Umowa ta określa warunki funkcjonowania sprzedawcy na terenie operatora oraz współpracy między nimi. Z końcem I kw. 2015 r. 86 sprzedawców miało zawarte ważne umowy z OSP, w tym 51 posiadało również umowy z OSD.

Data publikacji : 22.05.2015

Opcje strony

do góry