Nawigacja

Monitoring zmian sprzedawców gazu

W I półroczu 2015 r. blisko 6,7 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę gazu. Jest to ważny miernik stopnia konkurencyjności na rynku gazu.

Zgodnie z zasadą TPA (Third Party Access), uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi mogą korzystać z sieci lokalnego dostawcy gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. Na swobodę wyboru sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in.: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy ilość konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku.

Liczba zmian sprzedawcy stanowi ważny miernik rozwoju konkurencyjnego rynku gazu, dlatego URE cyklicznie przeprowadza ocenę korzystania z prawa wyboru sprzedawcy.

Analiza danych zebranych na podstawie wypełnionych przez OSP (OGP GAZ-SYSTEM S.A.) oraz przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. ankiet kwartalnych wskazuje na kontynuację zapoczątkowanego w III kw. 2014 r. dynamicznego wzrostu zmiany sprzedawcy w segmencie odbiorców z grup taryfowych W 1-4, czyli głównie wśród gospodarstw domowych. Taki stan rzeczy może być spowodowany m.in. intensyfikacją w ostatnim czasie kampanii reklamowych niektórych sprzedawców oraz wchodzeniu na rynek nowych sprzedawców. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w II połowie 2014 r. sprzedawcy rozesłali do odbiorców w gospodarstwach domowych „Zbiór Praw Konsumenta Paliw Gazowych” - dokument opracowany przez URE we współpracy z UOKiK, w celu zwiększenia świadomości konsumentów w zakresie przysługujących im praw, w tym również prawa do swobodnego wyboru sprzedawcy.

W 2011 r. odnotowano jedynie kilka przypadków zmiany sprzedawcy, w 2012 r. ich liczba zwiększyła się do 210, w 2013 r. do 429, w 2014 r. do 7 007, natomiast od początku prowadzenia monitoringu do końca II kw. 2015 r. odnotowano 13 666 zmian sprzedawcy gazu. Poniższy wykres pokazuje dynamikę zmian sprzedawcy (wg liczby przełączeń) wg stanu na koniec 2011, 2012, 2013, 2014 r. oraz II kw. 2015 r.:

Poniższa tabela przedstawia liczbę zmian sprzedawcy (ilość przełączeń) od początku monitorowania do końca II kw. 2015 r., w podziale na grupy taryfowe oraz według liczby odbiorców jak i układów pomiarowych.

Zmiana sprzedawcy (liczba przełączń) wg: W 1-4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 W 10 Taryfy OSP Razem
Liczby odbiorców 12 165 957 414 73 27 9 4 17 13 666
Liczby układów pomiarowych 13 058 1 382 482 76 27 9 4 25 15 063

Istotnym czynnikiem wspierającym wzrost liczby zmian sprzedawcy na rynku gazu jest posiadanie przez OSD możliwie największej liczby podpisanych umów o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umów Ramowych). Umowy Ramowe, zawierane pomiędzy Operatorem a Sprzedawcą, warunkują prowadzenie przez sprzedawcę paliwa gazowego działalności na terenie danego OSD. Umowa ta określa warunki funkcjonowania sprzedawcy na terenie operatora oraz jego współpracy z tym operatorem. W końcu II kw. 2015 r. 95 sprzedawców miało zawarte ważne umowy z OSP, w tym 48 posiadało również umowy z OSD.

Data publikacji : 06.08.2015

Opcje strony

do góry