Nawigacja

Zmiana sprzedawcy na rynku gazu

Utrzymuje się tendencja wzrostowa liczby zmian sprzedawcy gazu. W sumie od początku monitorowania do końca III kwartału 2016 r. takiej zmiany dokonało blisko 63 tys. odbiorców.

Zgodnie z obowiązującą zasadą TPA (Third Party Access), uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy.

Na swobodę wyboru sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in.: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy liczba konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku.

Prezes URE cyklicznie przeprowadza ocenę rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy wśród uprawnionych odbiorców. Analiza danych zebranych na podstawie wypełnionych przez OSP (OGP GAZ-SYSTEM S.A.), Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., a także innych operatorów systemów dystrybucyjnych, ankiet kwartalnych wskazuje na kontynuację, zapoczątkowanego w III kw. 2014 r., dynamicznego wzrostu zmiany sprzedawcy w segmencie odbiorców z grup taryfowych W1-4, czyli głównie wśród gospodarstw domowych. Taki stan rzeczy może być spowodowany m.in. intensyfikacją w ostatnim czasie przez niektórych sprzedawców kampanii reklamowych, dedykowanych tej grupie odbiorców, jak również stopniowemu wchodzeniu na rynek nowych sprzedawców, co skutkuje zwiększeniem konkurencji i uatrakcyjnieniem oferty dla odbiorców. Wzrost zainteresowania konsumentów w tematyce zmiany sprzedawcy na rynku gazu, widoczny jest również w intensyfikacji w bieżącym roku zapytań telefonicznych kierowanych do Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych, której celem jest informowanie konsumentów o przysługujących im prawach na rynkach energii, ale również o ich obowiązkach względem przedsiębiorstw energetycznych.

W 2011 r. odnotowano jedynie kilka przypadków zmiany sprzedawcy, w 2012 r. ich liczba zwiększyła się do 210, w 2013 r. do 429, w 2014 r. do 7 007, w 2015 r. - 30 749, natomiast od początku prowadzenia monitoringu do końca III kw. 2016 r. odnotowano 62 836 zmian sprzedawcy gazu. Poniższy wykres pokazuje dynamikę zmian sprzedawcy wg stanu na koniec lat 2011-2015 oraz I, II i III kwartału 2016 r.

Poniższa tabela przedstawia liczbę zmian sprzedawcy (liczbę przełączeń) od początku monitorowania do końca III kw. 2016 r., w podziale na grupy taryfowe oraz według liczby odbiorców, jak i układów pomiarowych:

Zmiana sprzedawcy (liczba przełączeń) wg: W 1-4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 W 10 Taryfy OSP Razem
liczby odbiorców 57 950 3 564 1 057 165 48 18 8 26 62 836
liczby układów pomiarowych 71 657 5 222 1 273 176 49 20 8 34 78 439

Istotnym czynnikiem wspierającym wzrost liczby zmian sprzedawcy na rynku gazu jest posiadanie przez OSD możliwie największej liczby podpisanych umów o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umów Ramowych). Umowy Ramowe, zawierane pomiędzy Operatorem a Sprzedawcą, warunkują prowadzenie przez sprzedawcę paliwa gazowego działalności na terenie danego OSD. Umowa ta określa warunki funkcjonowania sprzedawcy na terenie operatora oraz jego współpracy z tym operatorem. Z końcem III kw. 2016 r. 131 sprzedawców miało zawarte ważne umowy z OSP, w tym 79 sprzedawców posiadało również umowy z OSD.

Data publikacji : 17.11.2016

Opcje strony

do góry