Nawigacja

Zmiany sprzedawców gazu - dane za I kwartał 2018 r.

Systematyczne monitorowanie stopnia rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy zostało podjęte z uwagi na stopniowo postępującą liberalizację rynku gazu.

Zgodnie z obowiązującą zasadą TPA (Third Party Access), uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy.

Na swobodę wyboru sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in.: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy ilość konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku.

W związku  z tym, że liczba zmian sprzedawcy stanowi prosty i wiarygodny miernik rozwoju konkurencyjnego rynku gazu, Prezes URE cyklicznie przeprowadza ocenę rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy wśród odbiorców uprawnionych.

Analiza danych zebranych na podstawie wypełnionych przez OGP Gaz-System S.A., Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., a także innych operatorów systemów dystrybucyjnych, ankiet kwartalnych wskazuje na kontynuację, zapoczątkowanego w III kw. 2014 r., dynamicznego wzrostu zmiany sprzedawcy w segmencie odbiorców z grup taryfowych W1-4, czyli głównie wśród gospodarstw domowych. Taki stan rzeczy może być spowodowany m.in. intensyfikacją w ostatnim czasie przez niektórych sprzedawców kampanii reklamowych, dedykowanych tej grupie odbiorców, jak również stopniowemu wchodzeniu na rynek nowych sprzedawców, co skutkuje zwiększeniem konkurencji i uatrakcyjnieniem oferty dla odbiorców.

W 2011 r. odnotowano jedynie kilka przypadków zmiany sprzedawcy, od 2012 r. ich liczba systematycznie rosła osiągając na koniec I kw. 2018 r. łącznie 154 589 zmian sprzedawcy gazu. Poniższy wykres pokazuje dynamikę zmian sprzedawcy (wg liczby przełączeń) wg stanu na koniec lat 2011-2017 oraz na koniec I kwartału 2018 r.

Poniższa tabela przedstawia liczbę zmian sprzedawcy (ilość przełączeń) od początku monitorowania do końca I kw. 2018 r., w podziale na grupy taryfowe oraz według liczby odbiorców, jak i układów pomiarowych.

Zmiana sprzedawcy (liczba przełączeń) wg: W 1-4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 W 10 Taryfy OSP Razem
liczby odbiorców 146 316 6 318 1 588 236 70 19 10 32 154 589
układów pomiarowych 173 465 9 663 1 932 266 72 22 10 40 185 470

Istotnym czynnikiem wspierającym wzrost liczby zmian sprzedawcy na rynku gazu jest posiadanie przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) możliwie największej liczby podpisanych umów o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umów Ramowych). Umowy Ramowe, zawierane pomiędzy Operatorem a Sprzedawcą, warunkują prowadzenie przez sprzedawcę paliwa gazowego działalności na terenie danego OSD. Umowa ta określa warunki funkcjonowania sprzedawcy na terenie operatora oraz jego współpracy z tym operatorem. Z końcem I kw. 2018 r. 142 sprzedawców miało zawarte ważne umowy z OSP,w tym 88 sprzedawców posiadało również umowy z OSD Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.

Data publikacji : 09.05.2018
Data modyfikacji : 29.11.2018

Opcje strony

do góry