Nawigacja

Zmiana sprzedawcy gazu - kolejne wyniki monitoringu Prezesa URE

URE cyklicznie przeprowadza ocenę rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy gazu wśród odbiorców uprawnionych.

Zgodnie z obowiązującą zasadą TPA (Third Party Access), uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy.

Na swobodę wyboru sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in.: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy ilość konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku.

Analiza danych zebranych na podstawie wypełnionych przez OGP Gaz-System S.A., Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., a także innych operatorów systemów dystrybucyjnych, ankiet kwartalnych wskazuje na kontynuację, zapoczątkowanego w III kw. 2014 r., wzrostu zmiany sprzedawcy w segmencie odbiorców z grup taryfowych W1-4, czyli głównie wśród gospodarstw domowych.

W 2011 r. odnotowano jedynie kilka przypadków zmiany sprzedawcy, od 2012 r. ich liczba systematycznie rosła osiągając na koniec III kw. 2018 r. łącznie 180 111 zmian sprzedawcy gazu. Poniższy wykres pokazuje dynamikę zmian sprzedawcy (wg liczby przełączeń) na koniec lat 2011-2017 oraz na koniec I, II i III kwartału 2018 r.

Wykres nie obejmuje uruchomionej na rzecz odbiorców w III kwartale 2018 r. sprzedaży awaryjnej.

Poniższa tabela przedstawia liczbę zmian sprzedawcy (ilość przełączeń) od początku monitorowania do końca III kw. 2018 r., w podziale na grupy taryfowe oraz według liczby odbiorców i układów pomiarowych.

Zmiana sprzedawcy (liczba przełączeń) wg: W 1-4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 W 10 Taryfy OSP Razem
liczby odbiorców 171 609 6 515  1 618 238 70 19 10 32 180 111
układów pomiarowych 200 890 10 023 1 973 268 72 22 10 40 213 298

Istotnym czynnikiem wspierającym wzrost liczby zmian sprzedawcy na rynku gazu jest posiadanie przez OSD możliwie największej liczby podpisanych umów o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umów Ramowych). Umowy Ramowe, zawierane pomiędzy Operatorem a Sprzedawcą, warunkują prowadzenie przez sprzedawcę paliwa gazowego działalności na terenie danego OSD. Umowa ta określa warunki funkcjonowania sprzedawcy na terenie operatora oraz jego współpracy z tym operatorem. Z końcem III kw. 2018 r. 143 sprzedawców miało zawarte ważne umowy z OSP, w tym 86 sprzedawców posiadało również umowy z OSD Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.

Data publikacji : 15.11.2018
Data modyfikacji : 23.11.2018

Opcje strony

do góry