Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/10496,OZE-URE-przygotowal-wzory-wnioskow-o-umorzenie-zielonych-i-blekitnych-swiadectw-.html
16.06.2024, 13:58

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

OZE: URE przygotował wzory wniosków o umorzenie zielonych i błękitnych świadectw pochodzenia za 2022 r.

Termin na umorzenie świadectw lub wniesienie opłaty zastępczej upłynie 30 czerwca 2023 r.

Podmioty zobowiązane[1] muszą uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwo pochodzenia lub świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego, wydane odpowiednio dla energii elektrycznej lub biogazu rolniczego, wytworzonych w instalacjach odnawialnego źródła energii.

Aby ułatwić przedsiębiorcom realizację ich obowiązków, Prezes URE przygotował wzory wniosków o umorzenie świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii z biogazu rolniczego (świadectwa błękitne) lub innych odnawialnych źródeł energii (tzw. świadectwa zielone).

Kto jest podmiotem zobowiązanym?

- odbiorca przemysłowy wpisany do wykazu odbiorców przemysłowych publikowanym przez Prezesa URE i w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji tego obowiązku zużył nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej;

- przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu tą energią i sprzedające tę energię odbiorcom końcowym, którzy nie są odbiorcami przemysłowymi, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji tego obowiązku zużyli nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej;

- odbiorca końcowy inny niż odbiorca przemysłowy i jednocześnie członek giełdy w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych lub członek rynku organizowanego przez podmiot prowadzący w Polsce rynek regulowany, który na TGE lub rynku regulowanym zawiera transakcje we własnym imieniu;

- odbiorca końcowy inny niż odbiorca przemysłowy, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji tego obowiązku zużył nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej – i jednocześnie jest członkiem giełdowej izby rozrachunkowej w rozumieniu przepisów ustawy o giełdach towarowych. Transakcje zawiera poza giełdą towarową lub rynkiem regulowanym. Transakcje są przedmiotem rozliczeń prowadzonych w ramach tej izby przez spółkę prowadzącą giełdową izbę rozrachunkową;

- towarowy dom maklerski lub dom maklerski.

***

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

[1] Art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, z późn. zm.

Data publikacji : 19.08.2022
Data modyfikacji : 02.09.2022

Opcje strony