Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ustalił kolejną umowę powierzającą operatorstwo na gazociągu jamalskim

Umowa ustalona decyzją Prezesa URE wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r. i będzie obowiązywała do 6 grudnia 2068 r.

29 sierpnia 2022 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję ustalającą treść kolejnej umowy powierzającej pomiędzy spółkami OGP GAZ-SYSTEM a SGT EuRoPol GAZ. Na warunkach określonych w tej umowie  OGP GAZ-SYSTEM będzie po 31 grudnia 2022 r. nadal wykonywał obowiązki operatora systemu przesyłowego na znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odcinku Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa Zachodnia, którego właścicielem jest SGT EuRoPol GAZ.

Obecnie obowiązująca umowa powierzająca, która została ustalona między tymi spółkami decyzją Prezesa URE w grudniu 2019 r., wygasa 31 grudnia br.

Decyzja Prezesa URE z 29 sierpnia 2022 r. została wydana w związku z faktem, że strony na osiem miesięcy przed końcem obowiązywania obecnej umowy nie zawarły kolejnej umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego na znajdującym się na terytorium Polski odcinku gazociągu jamalskiego. Regulacje zawarte w ustawie – Prawo energetyczne przewidują, że w takiej sytuacji to Prezes URE ustala treść kolejnej umowy powierzającej pomiędzy SGT EuRoPol GAZ i OGP GAZ-SYSTEM. Decyzja Prezesa URE, zgodnie z przepisami, zastępuje kolejną umowę powierzającą pomiędzy tymi spółkami w zakresie objętym tą decyzją.

Decyzja Prezesa URE określa m.in.:

  • obszar wykonywania działalności gospodarczej przez operatora,
  • zasady realizacji obowiązków przez strony,
  • majątek SGT EuRoPol GAZ niezbędny do pełnienia przez OGP GAZ-SYSTEM obowiązków operatora z jego wykorzystaniem, wraz z zasadami korzystania z tego majątku,
  • sposób ustalenia wynagrodzenia należnego  SGT EuRoPol GAZ za korzystanie przez operatora z tego majątku,
  • zasady odpowiedzialności stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, w tym kary umowne.

***

OGP GAZ-SYSTEM, decyzją Prezesa URE z 17 listopada 2010 r., został z urzędu wyznaczony operatorem systemu przesyłowego na znajdującym się na terytorium RP odcinku gazociągu Jamał-Europa Zachodnia na okres do 31 grudnia 2025 r., który z mocy prawa[1] został przedłużony do 6 grudnia 2068 r.

W przypadku zawarcia przez OGP GAZ-SYSTEM a SGT EuRoPol GAZ umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego, decyzja Prezesa URE wygasa z mocy prawa w części objętej tą umową[2].

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

[1] Art. 7 ustawy z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022  r. poz. 631).

[2] Art. 9h ust. 3k ustawy – Prawo energetyczne.

Data publikacji : 30.08.2022

Opcje strony

do góry