Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Systemy wsparcia OZE: Prezes URE publikuje listę tzw. sprzedawców zobowiązanych na 2023 rok

Prezes URE wyznaczył 189 sprzedawców zobowiązanych na obszarach działania poszczególnych dystrybutorów oraz jednego dla wytwórców przyłączonych do sieci przesyłowej[1].

Zadania realizowane przez sprzedawców zobowiązanych stanowią istotny element zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów wsparcia OZE: w szczególności systemu aukcyjnego, systemów FIT/FIP. Sprzedawcy zobowiązani odgrywają również istotną rolę w rozliczaniu energii elektrycznej, którą wytwarzają i pobierają prosumenci.
Wyznaczenie przez Prezesa URE sprzedawców zobowiązanych na kolejny rok wynika z zapisów ustawy o odnawialnych źródłach energii[2]. Zgodnie z nią operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych przekazują regulatorowi informacje dotyczące sprzedawców energii o największym wolumenie jej sprzedaży do odbiorców końcowych. Następnie Prezes URE wyznacza sprzedawcę zobowiązanego na terenie działania każdego z operatorów.

Lista wszystkich tzw. sprzedawców zobowiązanych znajduje się w Informacji Prezesa URE nr 52/2022.

***

  • Do obowiązków sprzedawców zobowiązanych należy m.in. zakup energii odnawialnej z instalacji OZE o mocy mniejszej niż 500 kW, rozliczanych w systemie aukcyjnym oraz w systemie taryfy gwarantowanej (FIT), a także zakup wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej energii odnawialnej wytwarzanej przez przedsiębiorców eksploatujących mikroinstalacje innych niż prosumenci.  
  • Sprzedawcy zobowiązani dokonują również rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci i pobranej z sieci przez prosumentów.

[1] W 2022 funkcjonowało 180 sprzedawców zobowiązanych na obszarze działania OSD i jeden dla wytwórców przyłączonych do sieci OSP.
[2] Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, z późn. zm.).

Data publikacji : 20.12.2022
Data modyfikacji : 16.01.2023

Opcje strony

do góry