Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE zatwierdził zmiany w Regulaminie Rynku Mocy

Na wniosek PSE Prezes URE zmodyfikował Regulamin Rynku Mocy, zatwierdzając zmiany określone w Karcie aktualizacji nr 5. Zmiany te zostały również zaakceptowane przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Konieczność zmiany Regulaminu rynku mocy podyktowana była dotychczasową praktyką zbierania oświadczeń o limicie emisji od dostawców mocy. Z uwagi na fakt, że oświadczenie dotyczące daty rozpoczęcia produkcji komercyjnej wpływa na sposób rozpatrywania oświadczeń dotyczących limitu emisji, konieczna stała się coroczna aktualizacja oświadczenia o rozpoczęciu produkcji komercyjnej. W innym przypadku niemożliwym stałoby się prawidłowe stosowanie przepisów art. 8 Ustawy[1].

Wprowadzane zmiany dotyczą[2]:

  • nałożenia obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego daty rozpoczęcia produkcji komercyjnej przez wszystkie jednostki rynku mocy certyfikowane na dany rok dostaw;
  • połączenia procesu składania oświadczeń dotyczących daty rozpoczęcia produkcji komercyjnej z oświadczeniami dotyczącymi limitu emisji;
  • rozszerzenia wzoru załącznika nr 14.14 do Regulaminu o dwa odrębne oświadczenia dotyczące daty rozpoczęcia produkcji komercyjnej.

Wszystkie dokumenty związane z Regulaminem oraz jego zmianami dostępne są na stronie URE w dziale Rynek mocy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

***

  • Rynek mocy jest rozwiązaniem regulacyjnym, które ma na celu zapobieganie sytuacji niedoboru energii elektrycznej w przyszłości poprzez stworzenie zachęt inwestycyjnych do budowy nowych i modernizowania już istniejących jednostek wytwórczych.
  • Rozwiązania te mają również aktywizować zarządzanie zużyciem energii i uelastycznić popyt na energię elektryczną.
  • Wprowadzenie rynku mocy zmieniło architekturę rynku energii z rynku jednotowarowego, na rynek dwutowarowy, gdzie transakcjom kupna-sprzedaży podlega nie tylko wytworzona energia elektryczna, ale również moc dyspozycyjna netto, czyli gotowość do dostarczania energii do sieci. Wybór jednostek rynku mocy, które za odpowiednim wynagrodzeniem będą oferować nową usługę, jest dokonany właśnie w wyniku aukcji.
  • Rok 2022 był drugim rokiem funkcjonowania rynku mocy w Polsce.
  • Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy nałożyła na Prezesa URE m.in. obowiązek zatwierdzenia, w drodze decyzji, w uzgodnieniu z ministrem właściwym ds. energii, regulaminu rynku mocy[3].
  • Decyzją administracyjną z 30 marca 2018 r. Prezes URE zatwierdził Regulamin Rynku Mocy.
  • Poprzednie aktualizacje Regulaminu miały miejsce we wrześniu 2020 r., w grudniu 2020 r., listopadzie 2021 r.

[1] Ustawa o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854).

[2] Obejmują brzmienie Rozdziałów 14, 19, 23 oraz 24 Regulaminu.

[3] Art. 84 ust. 3 ustawy o rynku mocy.

 

Data publikacji : 29.12.2022
Data modyfikacji : 16.01.2023

Opcje strony

do góry