Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rekompensaty dla sektorów energochłonnych: pomoc publiczna udzielana przez URE i przez NFOŚiGW nie kumuluje się

Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) pomoc publiczna udzielana przez Prezesa URE sektorom i podsektorom energochłonnym nie podlega kumulacji z pomocą publiczną udzielaną tym sektorom przez NFOŚiGW w ramach programu rządowego pn. „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r”.

Jak zauważył organ antymonopolowy, wsparcie udzielane przez Urząd Regulacji Energetyki na podstawie ustawy o systemie rekompensat[1], rekompensuje jedynie pośrednie koszty emisji związane z ustanowieniem europejskiego systemu handlu emisjami EU ETS, a więc bezpośrednim kosztem kwalifikowanym pomocy nie jest cena zakupu energii elektrycznej.

Natomiast w ramach pomocy udzielanej z programu rządowego, którego operatorem jest NFOŚiGW, kosztami kwalifikowanymi są koszty związane ze wzrostem cen zakupu energii elektrycznej lub gazu w 2022 r. ponad poziom 150 proc. średniorocznej ceny z 2021 r.

Tym samym, biorąc pod uwagę cele obu programów oraz inne mechanizmy ustalania kosztów kwalifikowalnych, w opinii UOKiK pomoc z tychże programów nie podlega kumulacji (tj. jedna pomoc nie będzie pomniejszała drugiej).

 

 

[1] Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz.U. 2019 poz.1532).

Data publikacji : 24.03.2023

Opcje strony

do góry