Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek energii elektrycznej: Prezes URE rozliczył pomoc publiczną dla tzw. kontraktów długoterminowych za 2022 rok oraz ustalił jej koszty na rok 2024. Łącznie przyznano już 17,5 mld zł pomocy publicznej.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował dwie informacje na temat tzw. kosztów osieroconych, powstałych po rozwiązaniu kontraktów długoterminowych na sprzedaż mocy i energii elektrycznej, które zawierane były przez operatora systemu przesyłowego z wytwórcami:

Kwota środków publicznych przekazanych trzem funkcjonującym w programie wytwórcom za 2022 r. wyniosła 82,4 mln zł. Natomiast w 2024 r. całkowita kwota dotacji z budżetu państwa dla dwóch pozostających w programie podmiotów (tj. Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin oraz Elektrociepłowni Zielona Góra), wyniesie niecałe 102,4 mln zł. W latach 2008-2022 przekazano wytwórcom łącznie 17,5 mld zł środków publicznych w ramach tego programu.

Program pokrywania tzw. kosztów osieroconych jest programem pomocy publicznej dla wytwórców energii, którzy w 2007 r. zgodzili się na przedterminowe rozwiązanie umów długoterminowych na sprzedaż sprzedaży mocy i energii elektrycznej zawartych z operatorem systemu przesyłowego - spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Program ten został dopuszczony do stosowania przez Komisję Europejską.

Wypłata rekompensat z tytułu kosztów osieroconych pokrywana jest ze środków zgromadzonych przez PSE z tzw. opłaty przejściowej będącej jedną ze składowych rachunków płaconych przez odbiorców energii elektrycznej. Środki te za pośrednictwem Zarządcy Rozliczeń są następnie przekazywane wytwórcom energii.

***

  • Na podstawie ustawy z 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów poniesionych przez wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (zawartych latach 1994-1998 ze spółką PSE), które nie mogły być realizowane na europejskim, zliberalizowanym rynku energii elektrycznej, uruchomiony został program pomocy publicznej, który miał ułatwić wytwórcom działanie na rynku konkurencyjnym.
  • Ustawa o rozwiązaniu KDT określa zasady udzielania pomocy publicznej.
  • Ustawa ta przewiduje również możliwość pokrywania kosztów gazu ziemnego, którego dostawy do jednostek opalanych gazem ziemnym objęte są umowami długoterminowymi i zawierają formułę take or pay.
  • Ustawa o rozwiązaniu KDT nakłada na Prezesa URE szereg obowiązków związanych z rozliczaniem pomocy publicznej. Regulator m.in. ustala dla poszczególnych wytwórców korzystających z systemu wysokość korekty rocznej kosztów osieroconych.

[1] Informacja publikowana na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 poz. 311).
[2] Informacja publikowana na podstawie art. 30 ust.1 oraz art. 46 ust. 1 ww. ustawy o KDT.

Data publikacji : 31.07.2023

Opcje strony

do góry