Nawigacja

OZE: w połowie września mija termin przekazania przez dystrybutorów informacji o sprzedawcach energii z największym wolumenem sprzedaży

Na podstawie tych informacji Prezes URE wyznaczy tzw. sprzedawców zobowiązanych na 2024 rok.

Zgodnie ustawą o OZE[1] do 15 września br. operatorzy systemów dystrybucyjnych mają obowiązek przekazać Prezesowi URE informacje dotyczące działających na ich terenie w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2023 r. sprzedawcach energii o największym wolumenie sprzedaży odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej. Na tej podstawie do końca października br. regulator wyznaczy –- tzw. sprzedawcę zobowiązanego na kolejny rok.

Do zadań sprzedawców zobowiązanych należy m.in. zakup energii odnawialnej z instalacji OZE o mocy mniejszej niż 500 kW, które są rozliczane w systemie aukcyjnym i w systemie taryfy gwarantowanej (FIT). Ich obowiązkiem jest także zakup wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej energii odnawialnej wytwarzanej przez przedsiębiorców eksploatujących mikroinstalacje. Sprzedawcy zobowiązani dokonują rozliczeń ilości energii wprowadzonej do sieci i pobranej przez prosumentów[2].

W celu ujednolicenia i zapewnienia porównywalności przekazywanych danych, operatorzy wypełniają przygotowaną przez URE ankietę (w formacie MS Excel). Ankietę należy przesłać między 1 a 15 września br.:

  • na adres:

Urząd Regulacji Energetyki

Departament Źródeł Odnawialnych

ul. Towarowa 25a

00-869 Warszawa

 

 

Za niezłożenie ankiety w terminie dystrybutorom grozi kara w wysokości 10 tys. zł[3].

***

  • Więcej informacji na temat obowiązków operatorów systemów dystrybucyjnych znajduje się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2023.
  • Przekazywane dane maja obejmować okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2023.
  • W ankiecie należy uwzględnić dane dotyczące pięciu sprzedawców z największym wolumenem sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej danego operatora na obszarze działania tego operatora.
  • Ilość energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym należy wskazać dla poszczególnych sprzedawców tej energii, w MWh z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
  • Po wyznaczeniu przez Prezesa URE sprzedawców zobowiązanych operatorzy powinni niezwłocznie zamieścić na swoich stronach internetowych informacje
    o wyznaczeniu takiego sprzedawcy na terenie działania danego dystrybutora.

 

 

[1] Art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r., poz. 1436).

[2] Art. 4 ustawy OZE.

[3] Art. 170 ust. 4 pkt 1 ustawy OZE w związku z art. 168 pkt 9 ustawy OZE .

Data publikacji : 10.08.2023
Data modyfikacji : 10.08.2023

Opcje strony

do góry