Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Aukcje OZE: od 1 października istnieje możliwość aktualizacji oferty aukcyjnej w rozszerzonym zakresie

Nowelizacja ustawy o OZE[1] dopuszcza możliwość dokonywania przez zwycięzcę aukcji OZE wielokrotnej aktualizacji oferty[2] w zakresie podmiotu, któremu sprzedawana będzie energia elektryczna w ramach wygranej oferty aukcyjnej. Jest to zmiana, na którą czekał rynek.

Przed nowelizacją ustawy o OZE zwycięzca aukcji z instalacją o mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW mógł sprzedawać energię wyłącznie sprzedawcy zobowiązanemu. Obowiązujące od początku października przepisy poszerzają katalog podmiotów[3], którym może być sprzedawana energia.

Aktualizacja zwycięskiej oferty aukcyjnej w rozszerzonym zakresie odbywa się przez złożenie Prezesowi URE stosownego oświadczenia, którego skutek następuje na koniec kwartału następującego po kwartale, w którym złożono aktualizację oferty.

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie URE w zakładce Odnawialne Źródła Energii - Aukcje OZE - Przewodnik dla wytwórców.

Bez zmian pozostaje natomiast możliwość jednokrotnej aktualizacji oferty, która wygrała aukcję, w zakresie:

  1. planowanej daty rozpoczęcia okresu korzystania z aukcyjnego systemu wsparcia[4] lub ilości energii elektrycznej[5], z zastrzeżeniem, że łączna ilość energii[6] oraz okres[7] określone w ofercie nie mogą ulec zmianie

lub/i

  1. mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii[8] z zastrzeżeniem, że łączna zaktualizowana moc takiej instalacji nie zmieni pierwotnej kwalifikacji[9] właściwej dla tej instalacji w dniu złożenia oferty.

W tym przypadku oświadczenie należy złożyć nie później niż w terminie 30 dni przed dniem:

    1. pierwszej sprzedaży energii elektrycznej w systemie aukcyjnym[10];
    2. złożenia pierwszego wniosku o pokrycie ujemnego salda[11].

 


[1] Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 poz. 1762).
[2] Art. 79 ust. 11a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436 z późn. zm.).
[3] Energię można teraz sprzedawać do wybranego podmiotu, o którym mowa w art. 92 ust. 1a ustawy OZE albo do sprzedawcy zobowiązanego.
[4] Daty, o której mowa w art. 79 ust. 3 pkt 4a ustawy o OZE, z uwzględnieniem art. 79 ust. 3 pkt 8, art. 79a ust. 1 i art. 92 ust. 6 ustawy o OZE.
[5] Ilości energii elektrycznej, o której mowa w art. 79 ust. 3 pkt 6 ustawy o OZE.
[6] Ilość energii, o której mowa w art. 79 ust. 3 pkt 3 ustawy o OZE.
[7] Okres, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 4a ustawy o OZE.
[8] Mocy zainstalowanej, o której mowa w art. 79 ust. 3 pkt 2 ustawy o OZE.
[9] Określonej zgodnie z art. 2 pkt 18 i 19, art. 73 ust. 4 lub art. 77 ust. 5 ustawy o OZE.
[10] Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o OZE.
[11] O którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 3 ustawy o OZE.

Data publikacji : 09.10.2023
Data modyfikacji : 09.10.2023

Opcje strony

do góry