Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Aukcje OZE: nowe zasady składania i rozpatrywania wniosków o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji OZE

Ostatnia nowelizacja ustawy o OZE[1] wprowadziła ograniczenia dotyczące wnioskowania o wydanie zaświadczeń dopuszczających do udziału w aukcjach OZE.

Od 1 października br. wnioski:

  1. niezawierające warunków przyłączenia lub umowy o przyłączenie (jeżeli została zawarta) instalacji odnawialnego źródła energii do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnych lub prawomocnego pozwolenia na budowę wydanego dla projektowanej instalacji odnawialnego źródła energii (jeżeli jest ono wymagane na podstawie przepisów prawa budowlanego)

 lub

  1. złożone w terminie krótszym niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia sesji aukcji, której dotyczą[2]

pozostawia się bez rozpoznania[3].

Co istotne, okres ważności dokumentów, o których mowa w punkcie 1, w dniu ich złożenia nie może być krótszy niż 6 miesięcy[4].

Jednocześnie przypominamy, że Prezes URE wydaje zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji lub odmawia jego wydania, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie tego zaświadczenia[5].

Tegoroczne aukcje OZE, przeznaczone tylko dla nowych instalacji, odbędą się w listopadzie i zostaną rozstrzygnięte jeszcze w tym roku.

 


[1] Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1762).
[2] Por. art. 75 ust. 5a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436 z późn. zm.). 
3] Art. 76 ust. 3a ustawy o OZE.
[4] Art. 75 ust. 6 ustawy o OZE.
[5] Art. 76 ust. 1 ustawy o OZE.

Data publikacji : 13.10.2023
Data modyfikacji : 13.10.2023

Opcje strony

do góry