Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE zatwierdził pierwszą Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Instalacji Magazynowych gazu ziemnego

17 października 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Instalacji Magazynowych (IRiEIM) operatora systemu magazynowania paliw gazowych Gas Storage Poland. To pierwsza taka instrukcja dla instalacji magazynowania gazu ziemnego zatwierdzona przez regulatora.

Obowiązek opracowania IRiEIM dla magazynów gazu został wprowadzony nowelizacją ustawy Prawo energetyczne, która weszła w życie 3 lipca 2021 r.[1] Operator systemu magazynowania miał od tego czasu dziewięć miesięcy na przedłożenie projektu instrukcji Prezesowi URE do zatwierdzenia.

Spółka Gas Storage Poland złożyła wniosek o zatwierdzenie IRiEIM 31 marca 2022 r. W trakcie postępowania, analizując projekt dokumentu oraz zgłoszone do niego w toku konsultacji publicznych uwagi, Prezes URE siedmiokrotnie wzywał spółkę do złożenia wyjaśnień oraz wprowadzenia korekt i uzupełnień w treści Instrukcji. Wezwania miały na celu dostosowanie IRiEIM do wymogów dotyczących warunków korzystania z instalacji magazynowej, wynikających z prawa krajowego oraz unijnego, z jednoczesnym uwzględnieniem uwag zgłaszanych przez użytkowników systemu.

Instrukcja dla instalacji magazynowania gazu ziemnego określa szczegółowe warunki korzystania z niej przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji oraz planowania rozbudowy tej instalacji[2]. IRiEIM w szczególności określa:

 • procedury zawierania umów o świadczenie usług magazynowania;
 • procedury udostępniania i przydzielania zdolności magazynowych;
 • sposób zarządzania ograniczeniami systemu gazowego;
 • kryteria bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji;
 • sposób postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa zaopatrzenia w paliwa gazowe;
 • procedury postępowania w przypadku awarii;
 • warunki współpracy pomiędzy operatorem systemu magazynowania a operatorami innych systemów gazowych;
 • procedury przekazywania informacji pomiędzy operatorami systemów oraz pomiędzy operatorem systemu magazynowania a odbiorcami;
 • parametry jakościowe paliw gazowych oraz standardów jakościowych obsługi użytkowników systemu gazowego;
 • charakterystykę usług dla zatłaczania paliw gazowych do instalacji magazynowych lub grup tych instalacji;
 • charakterystykę usług dla odbioru paliw gazowych z instalacji magazynowych lub grup tych instalacji.

Instrukcja dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej URE oraz na stronie internetowej operatora.

 

[1] Art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1093).
[2] Zgodnie z art. 9g ust. 3a ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.).

Data publikacji : 18.10.2023
Data modyfikacji : 18.10.2023

Opcje strony

do góry