Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11417,30-listopada-br-odbiorcom-przemyslowym-uplywa-termin-na-zlozenie-oswiadczen-na-r.html
29.05.2024, 02:19

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

30 listopada br. odbiorcom przemysłowym upływa termin na złożenie oświadczeń na rok 2024

Odbiorcy przemysłowi, którzy w 2024 roku zamierzają skorzystać z uprawnień w zakresie samodzielnej realizacji obowiązku uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia bądź uiszczenia opłaty zastępczej[1] lub chcą skorzystać z możliwości zmniejszenia opłaty OZE[2] lub opłaty kogeneracyjnej, do 30 listopada br. zobowiązani są złożyć Prezesowi URE odpowiednie oświadczenia.

Oświadczenia muszą zawierać następujące informacje i dane:

 • wykonywanie działalności gospodarczej oznaczonej kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o których mowa w art. 52 ust. 6 ustawy OZE,
 • ilość zużytej energii elektrycznej oraz ilość energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku,
 • wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej[3],
 • ilość energii elektrycznej objętej obowiązkiem[4] oraz stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty OZE[5] oraz opłaty kogeneracyjnej[6], wyrażoną w procentach,
 • opinię biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej.

Jednocześnie przypominamy, że niezłożenie oświadczenia w terminie uniemożliwia skorzystanie z ww. uprawnień przewidzianych dla odbiorców przemysłowych.

Oświadczenia wraz z opinią biegłego rewidenta należy przesłać na adres:

 • Urząd Regulacji Energetyki
  Departament Źródeł Odnawialnych
  ul. Towarowa 25a
  00-869 Warszawa
 • lub złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu
 • lub podpisane podpisem elektronicznym wysłać na adresy mail: odbiorcaprzemyslowyoze@ure.gov.pl i dzo@ure.gov.pl.

Szczegóły oraz wzór oświadczenia znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 55/2023.

***

Odbiorca przemysłowy to odbiorca końcowy[7]:

 • który prowadzi działalność w przeważającym zakresie określoną kodami PKD wymienionymi szczegółowo w ustawie o OZE (np. branża wydobywcza, produkcyjna, przetwórstwa spożywczego, włókiennicza, chemiczna, drzewna i papiernicza, tworzyw sztucznych, farmaceutyczna, ceramiczna, hutnicza, metalurgiczna i in.),
 • i jednocześnie dla którego wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej wynosi nie mniej niż 3 proc. (współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej to stosunek kosztów energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby do wartości dodanej brutto obliczany jako średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat poprzedzających rok realizacji obowiązku).
 

[1] Dotyczy odbiorców przemysłowych, o których mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii.
[2] Uprawnienia przewidziane w art. 53 ust. 1 i w art. 96 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436 z późn. zm.) oraz w art. 62 ust. 2 ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 553 z późn. zm.).
[3] Metodologia obliczenia współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej na potrzeby złożenia oświadczenia została określona w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1485).
[4] O którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy OZE.
[5] O której mowa w art. 96 ust. 1 ustawy o OZE.
[6] O której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy kogeneracyjnej.
[7] W rozumieniu art. 52 ust. 6 ustawy OZE.

Data publikacji : 27.10.2023
Data modyfikacji : 27.10.2023

Opcje strony