Nawigacja

Prezes URE ponownie wyznaczył Towarową Giełdę Energii na operatora rynku energii elektrycznej (Nominated Electricity Market Operator, NEMO)

TGE po raz pierwszy została wyznaczona NEMO w 2015 r. W sierpniu br. Towarowa Giełda Energii wystąpiła do Prezesa URE z wnioskiem o ponowną nominację.

Po rozpatrzeniu wniosku, regulator wydał decyzję wyznaczającą TGE na operatora rynku energii elektrycznej w polskim obszarze rynkowym. Daje to TGE uprawnienia do przeprowadzania jednolitego łączenia rynków dnia następnego i dnia bieżącego na kolejne cztery lata.

W postępowaniu w sprawie wyznaczenia NEMO prowadzonym przez regulatora TGE dowiodła, że posiada niezbędne zasoby, w tym finansowe, zaawansowaną technologię informacyjną, infrastrukturę techniczną i procedury operacyjne gwarantujące skoordynowane przeprowadzenie łączenia rynków dnia następnego oraz dnia bieżącego. Ponadto TGE jest w stanie zagwarantować uczestnikom rynku otwarty dostęp do informacji dotyczących zadań operatora oraz wprowadziła odpowiednie mechanizmy nadzoru rynku.

***

Data publikacji : 01.12.2023
Data modyfikacji : 01.12.2023

Opcje strony

do góry