Nawigacja

Rynek gazu: Prezes URE po raz pierwszy zatwierdził istotne postanowienia umowy przesyłowej GAZ-SYSTEMU

29 listopada 2023 r. Prezes URE po raz pierwszy zatwierdził spółce GAZ-SYSTEM istotne postanowienia umowy o świadczenie usług przesyłania paliw gazowych, której przedmiotem jest umożliwienie sprzedawcom sprzedaży paliw gazowych lub świadczenie usługi kompleksowej odbiorcom przyłączonym do sieci tego operatora[1].

Istotne postanowienia umowy o świadczenie usług przesyłania paliw gazowych stanowią integralną część Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP). Są one wiążące dla operatora systemu przesyłowego przy zawieraniu umów ze sprzedawcami na świadczenie usługi przesyłania gazu ziemnego, zarówno w krajowym systemie przesyłowym, jak i w systemie gazociągów tranzytowych.

GAZ-SYSTEM będzie stosował zatwierdzone przez Prezesa URE istotne postanowienia umowy przesyłowej od 1 kwietnia 2024 r.

Decyzje Prezesa zostały opublikowane w Biuletynie Branżowym Paliwa Gazowe 117/2023 oraz 118/2023 (w dziale: Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci).

***

  • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM jest operatorem systemu przesyłowego gazowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) opracowywana jest przez operatora systemu przesyłowego gazowego (OSP) i przedkładana Prezesowi URE do zatwierdzenia w drodze decyzji.
  • Instrukcja określa szczegółowe warunki korzystania z sieci przesyłowej przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tej sieci, w tym warunki dotyczące przyłączania sieci dystrybucyjnych, urządzeń odbiorców końcowych, połączeń międzysystemowych oraz gazociągów bezpośrednich, wymagań technicznych dla urządzeń, instalacji i sieci wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą, warunki dotyczące kryteriów bezpieczeństwa funkcjonowania systemu gazowego, współpracy pomiędzy operatorami systemów gazowych, przekazywania informacji pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi oraz pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami oraz parametrów jakościowych paliw gazowych i standardów jakościowych obsługi użytkowników systemu.
  • IRiESP stanowi część umowy o świadczenie usług przesyłania paliw gazowych lub umowy kompleksowej.

 

 

[1] Art. 9g ust. 5d ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385).

Data publikacji : 05.12.2023
Data modyfikacji : 06.12.2023

Opcje strony

do góry