Nawigacja

Nowe magazyny dla bezpieczeństwa i ciągłości dostaw energii

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał zgodę na budowę trzech magazynów energii przez spółkę PGE Dystrybucja.

Prezes URE wydał trzy decyzje uznające magazyny energii elektrycznej spółki PGE Dystrybucja za w pełni zintegrowane elementy sieci i wyraził zgodę na posiadanie, budowanie, zarządzanie oraz obsługę trzech magazynów przez tego operatora systemu dystrybucyjnego. Magazyny o mocy od 2 do 2,5 MW będą podłączone do sieci średniego napięcia.

Magazyny zostaną zlokalizowane na obszarach PGE Dystrybucja, gdzie istniejąca sieć średniego napięcia jest bardzo rozległa i przebiega przez gęsto zalesione, trudnodostępne tereny, na których jest narażona na częste awarie wywołane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Budowa magazynów energii w tych lokalizacjach pozwoli na ograniczenia czasu przerw w dostawie energii elektrycznej, a także poprawi parametry jakościowe dostarczanej energii oraz pozytywnie wpłynie na współpracę sieci dystrybucyjnej z lokalnymi odnawialnymi źródłami energii. Magazyny mają również stanowić alternatywę dla droższych i bardziej czasochłonnych inwestycji w rozbudowę klasycznych linii i stacji elektroenergetycznych.

***

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne operator systemu elektroenergetycznego nie może budować, posiadać, obsługiwać magazynów energii, ani nimi zarządzać[1]. Jednym z wyjątków od tej zasady jest sytuacja, kiedy Prezes URE, na wniosek operatora, w drodze decyzji uzna magazyn energii za w pełni zintegrowany element sieci[2].

 

[1] Zgodnie z art. 9d1 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.).
[2] Zgodnie z art. 9d1 ust. 2 ww. ustawy.

Data publikacji : 06.12.2023
Data modyfikacji : 06.12.2023

Opcje strony

do góry