Nawigacja

Rynek energii elektrycznej: Prezes URE zatwierdził zmianę metody wyznaczania zdolności przesyłowych dnia następnego dla regionu Core

5 grudnia 2023 r. Prezes URE zatwierdził drugą zmianę wspólnej metody wyznaczania zdolności przesyłowych dnia następnego dla regionu Core[1], określaną jako DACCM[2], o którą wnioskował operator sieci przesyłowej polskiego systemu elektroenergetycznego, spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Decyzja Prezesa URE dotyczy wprowadzenia w metodzie wyznaczania zdolności przesyłowych dnia następnego, w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Core, zaawansowanego łączenia hybrydowego (Advanced Hybrid Coupling, AHC). Hybrydowe łączenie rynków odnosi się do połączonego zastosowania w ramach jednego mechanizmu alokacji zdolności przesyłowych ograniczeń opartych na przepływach (Flow-Based, FB) oraz dostępnych zdolnościach przesyłowych (Available Transmission Capacity, ATC).

W metodzie zaawansowanego łączenia hybrydowego AHC przepływy mocy na połączeniach międzysystemowych między regionem Core a sąsiednimi regionami będą oznaczały brak dyskryminacji w zakresie konkurencji zdolności na krytycznych elementach sieci (Critical Network Element and Contingency, CNEC) ze wszystkimi innymi przepływami mocy w regionie Core. Zmiana metody ma usprawnić transgraniczny obrót energią na rynku dnia następnego, co z kolei powinno skutkować wzrostem konkurencyjności gospodarki UE.

Wdrożenie zaawansowanego łączenia hybrydowego AHC jest przewidziane na wszystkich granicach łączących obszary rynkowe regionu Core i obszary rynkowe sąsiadujących regionów, które należą do jednolitego łączenia rynków dnia następnego (Single Day-Ahead Coupling, SDAC), poza granicami wspólnymi z regionem Italy North i SWE. Wdrożenie AHC ma nastąpić do 30 czerwca 2025 r.

Metoda DACCM 21 lutego 2019 r. została zatwierdzona przez Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER). Metoda ta została już raz zmieniona decyzją Prezesa URE z dnia 8 czerwca 2021 r.

Załącznik do decyzji pt. Druga zmiana metody wyznaczania zdolności przesyłowych dnia następnego dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core zgodnie z art. 20 i n. rozporządzenia Komisji (EU) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, a także treść decyzji Prezesa URE są dostępne na stronie internetowej URE.

***

  • Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, Agency for Cooperation of Energy Regulators) jest unijną agencją z siedzibą w Lublanie. Została utworzona na mocy rozporządzenia 713/2009, które wchodzi w skład tzw. trzeciego pakietu energetycznego. ACER działa od marca 2011 roku. ACER posiada m.in. uprawnienia do monitorowania rynków wewnętrznych energii elektrycznej i gazu ziemnego, a w szczególności cen energii i gazu, dostępu do sieci, w tym dostępu do energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii.
  • Zaangażowanie w prace ACER jest stałym elementem międzynarodowej aktywności Prezesa URE. Od 17 marca 2021 r. do września br. Prezes URE pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady.
  • Celem rozporządzenia CACM jest wprowadzenie przepisów dotyczących docelowego jednolitego łączenia rynków dnia następnego i dnia bieżącego, a w konsekwencji zapewnienia przejrzystych ram prawnych dla efektywnego i nowoczesnego systemu alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi. Działania te mają doprowadzić do ułatwienia obrotu energią elektryczną w Unii Europejskiej.
  • Regiony wyznaczania zdolności przesyłowych (Capacity Calculation Region, CCR) zostały ustalone decyzją Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) numer 06/2016 z 17 listopada 2016 r., z późniejszymi zmianami, jako rejony współpracy operatorów sieci przesyłowych na rzecz integracji rynków energii.
  • Region CORE obejmuje granice obszarów rynkowych między Austrią, Belgią, Czechami, Chorwacją, Francją, Holandią, Luksemburgiem, Niemcami, Polską, Rumunią, Słowacją, Słowenią i Węgrami.
  • Granice polskiego obszaru rynkowego zostały przypisane ponadto do CCR Hansa i CCR Baltic.
 

[1] Zgodnie z art. 20 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Rozporządzenia CACM).
[2] Akronim od wyrażenia „Day-Ahead Capacity Calculation Methodology”.


 

 

Data publikacji : 08.12.2023
Data modyfikacji : 08.12.2023

Opcje strony

do góry