Nawigacja

Rafał Gawin Wiceprzewodniczącym Rady Regulatorów ACER

13 grudnia 2023 r. na posiedzeniu Rady Regulatorów Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER Board of Regulators), Prezes URE został ponownie wybrany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady

- Dziękuję za zaufanie i ponowne powierzenie mi funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Regulatorów ACER. W mojej ocenie jest to wyraz uznania dla działań polskiego Urzędu Regulacji Energetyki oraz naszego zaangażowania na arenie międzynarodowej. Dla Prezesa URE będzie to z kolei możliwość jeszcze bardziej aktywnego uczestnictwa w pracach ACER oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Ma to szczególne znaczenie dziś – kiedy energetyka jest kołem zamachowym gospodarki, a współpraca na forum europejskim to warunek skutecznych działań w obszarze transformacji klimatyczno-energetycznej - zaznacza Rafał Gawin, Prezes URE.

Kadencja na tym stanowisku wynosi dwa i pół roku. Poprzednio Rafał Gawin pełnił tę funkcję od marca 2021 do września 2023 r. Przewodniczący Rady oraz jego Zastępca odpowiadają za reprezentowanie stanowisk i poglądów ACER przed innymi instytucjami i organizacjami. Mogą składać oświadczenia przed właściwymi komisjami Parlamentu Europejskiego oraz udzielać informacji w odpowiedzi na pytania członków takich komisji.

- Rynek energii czeka wiele znaczących i nieodzownych zmian, a doświadczenie we współpracy z organami unijnymi – w przypadku Rady Regulatorów z Parlamentem Europejskim – to jeden z fundamentów takich działań. W mojej ocenie możliwość prezentowania stanowisk organów regulacyjnych odpowiedzialnych za energetykę przed unijnymi instytucjami, których rolą jest podejmowanie decyzji oraz określanie kierunków polityki Unii Europejskiej, to bardzo istotne zadanie Urzędu, który odpowiada za regulację sektorową. Dlatego tak ważne jest dla mnie zaangażowanie w prace ACER na stanowisku Wiceprzewodniczącego Rady Regulatorów - podkreśla Prezes URE.

***

  • Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, Agency for Cooperation of Energy Regulators) jest unijną agencją z siedzibą w Lublanie. Została utworzona na mocy rozporządzenia 713/2009, które wchodzi w skład tzw. trzeciego pakietu energetycznego. ACER działa od marca 2011 roku.
  • Rada Regulatorów wspólnie z Radą Administracyjną i Dyrektorem stanowią fundament organizacji. Rada jest ciałem o charakterze opiniodawczym i doradczym wobec dyrektora Agencji, a jej członkowie podejmują decyzje strategiczne związane z jej funkcjonowaniem.
  • Współpraca organów regulacyjnych realizowana jest głównie za pośrednictwem Rady oraz w ramach grup roboczych i zespołów zadaniowych, które wspierają Agencję w pracach na rzecz utworzenia wewnętrznego rynku energii. Działania Agencji ukierunkowane są przede wszystkim na integrację rynków krajowych w jeden wspólny unijny rynek energii. Celem jest koordynacja i wspieranie współpracy krajowych organów regulacyjnych.
  • ACER posiada również uprawnienia do monitorowania rynków wewnętrznych energii elektrycznej i gazu ziemnego, a w szczególności cen energii i gazu, dostępu do sieci, w tym dostępu do energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii.
  • Zaangażowanie w prace ACER jest stałym elementem międzynarodowej aktywności Prezesa URE.
Data publikacji : 13.12.2023
Data modyfikacji : 13.12.2023

Opcje strony

do góry