Nawigacja

Kontrole odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny będą poprzedzone postępowaniami wyjaśniającymi

Prezes URE informuje, że kontrole dotyczące weryfikacji składanych przez podmioty zobowiązane sprawozdań z dokonywania odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny[1], począwszy od okresu sprawozdawczego, zostaną poprzedzone postępowaniami wyjaśniającymi w trybie art. 28 ustawy – Prawo energetyczne.

Regulator ma prawo wglądu do ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa energetycznego i podmiotu przywożącego oraz może żądać przedstawienia informacji dotyczących wykonywanej przez to przedsiębiorstwo działalności gospodarczej, w tym informacji o jego projektach inwestycyjnych, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych.

***

  • Obowiązek dokonywania odpisu na Fundusz dotyczy okresu od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.
  • Obowiązkiem przekazywania odpisu na Fundusz objęte są wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną oraz wytwórcy energii elektrycznej.
  • W grudniu 2022 r. odpis powinien być obliczany dobowo ‒ zarówno przez wytwórców, jak i przedsiębiorstwa obrotu.
  • Od 1 stycznia 2023 r. odpis na Fundusz powinien być obliczany przez wytwórców dobowo, a przez przedsiębiorstwa obrotu dekadowo.
  • Podmioty, które nie przestrzegają obowiązku dokonywania odpisu na Fundusz, podlegają karze pieniężnej, którą wymierza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

[1] Zgodnie z przepisami ustawy z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. poz. 2243, z późn. zm.)

Data publikacji : 14.12.2023
Data modyfikacji : 15.12.2023

Opcje strony

do góry