Nawigacja

Rekordowe zainteresowanie grudniową aukcją na premię kogeneracyjną (Combined Heat and Power, CHP)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki rozstrzygnął czwartą z tegorocznych aukcji CHP. Zwycięskie oferty złożyło jedenastu wytwórców[1], a wsparcie otrzyma osiemnaście jednostek kogeneracji.

Po raz pierwszy od pięciu lat, tj. odkąd funkcjonują systemy wsparcia dla kogeneracji[2], wartość energii elektrycznej wytworzonej w procesie wysokosprawnej kogeneracji zaoferowana przez wytwórców w aukcji przekroczyła jej budżet. W ostatniej tegorocznej aukcji na premię kogeneracyjną, która trwała od 11 do 13 grudnia, maksymalna wartość wsparcia, jaka mogła trafić do wytwórców wynosiła ponad 7,075 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji przyznane zostało wsparcie w łącznej wysokości ponad 7,024 mld zł, co stanowi ponad 99 proc. całkowitej kwoty wsparcia, jakie było do rozdysponowania. Premią kogeneracyjną objęto ponad 21 TWh energii elektrycznej.

- Grudniowa aukcja cieszyła się wyjątkowym zainteresowaniem wytwórców chcących budować jednostki kogeneracji opalane gazem. Wynika to z jednej strony z potrzeby dekarbonizacji sektora ciepłowniczego i osiągnięcia przez systemy ciepłownicze statusu efektywnych energetycznie, a z drugiej zaś z ustabilizowania się sytuacji na rynku gazu ziemnego przy bardzo atrakcyjnej - w stosunku do obecnych cen paliwa – wartości referencyjnej premii, jaką można było uzyskać w aukcji – zauważył Rafał Gawin, Prezes URE.

Rys. 1. Wartość wsparcia dla kogeneracji zakontraktowanego w wyniku grudniowej aukcji CHP w odniesieniu do maksymalnej wartości możliwej do uzyskania w aukcji

 

Ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią, wynosiła prawie 28 TWh. W wyniku aukcji, premią kogeneracyjną objęto ponad 21 TWh energii elektrycznej, co stanowi blisko 77 proc. energii, która mogła otrzymać wsparcie.

Minimalna wysokość premii kogeneracyjnej, jaka została wskazana w zwycięskich ofertach wyniosła 161 zł/MWh, natomiast wysokość maksymalna zwycięskich ofert osiągnęła 390,82 zł/MWh.

W wyniku rozstrzygnięcia grudniowej aukcji powstaną jednostki kogeneracji o łącznej mocy ponad 187 MW. Rozstrzygnięcie wszystkich tegorocznych aukcji będzie skutkować natomiast powstaniem nowych jednostek o mocy ponad 210 MW.

***

  • Pierwsza w tym roku aukcja odbyła się w marcu. W wyniku tej aukcji dwóch przedsiębiorców otrzyma wsparcie o wartości ponad 350,1 mln zł (ok. 4,5 proc. wartości możliwej do rozdysponowania w aukcji). Druga aukcja, która odbyła się w czerwcu, zakończyła się bez rozstrzygnięcia. Trzecia aukcja to przyznane wsparcie w łącznej wysokości ponad 300 mln zł, co stanowiło ok. 4,15 proc. wartości możliwej do rozdysponowania w tej aukcji.
  • Wsparcie zwycięzcom tej aukcji będzie wypłacane w latach 2025-2041.
  • Aukcyjny system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło przeznaczony jest dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW.
  • Wyniki wszystkich dotychczas ogłoszonych przez Prezesa URE aukcji CHP dostępne są tutaj.
  • Do końca grudnia br. Prezes URE ogłosi harmonogram aukcji na rok 2024.
  • Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w 2019 roku wprowadziła nowy system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło, przyznawane w jednej z czterech form, w zależności od grupy wytwórców dla której jest przeznaczone: a) premii gwarantowanej indywidualnej; b) premii gwarantowanej; c) aukcji; d) naboru.
  • System ten zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji.
  • Kogeneracja (produkcja w skojarzeniu) polega na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Istotną zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Sprawność źródła wytwarzającego energię w skojarzeniu może przekraczać nawet 80 proc. podczas gdy w procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej bardzo trudnym jest osiągnięcie 50 proc. sprawności. Oznacza to, że efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o 30 proc. wyższa niż w procesie oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.

[1] Kilku wytwórców złożyło więcej niż jedną ofertę – przy czym każda dotyczyła innej jednostki kogeneracji.
[2] Określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 553 z poźn. zm.).

Data publikacji : 20.12.2023
Data modyfikacji : 20.12.2023

Opcje strony

do góry