Nawigacja

Kolejny spadek cen energii elektrycznej w rozliczeniach wytwórców w grupach kapitałowych

Od roku URE oblicza i publikuje średnią cenę energii elektrycznej z rozliczeń wytwórców z podmiotami z własnych grup kapitałowych. Co kwartał obserwujemy spadki cen.

Średnia cena energii w ostatnim kwartale 2023 r. wyniosła 736,61 zł/MWh i była o ponad 17 proc. (o 127,41 zł/MWh) niższa od ceny z pierwszego kwartału 2023 r. (864,02 zł/MWh).

Cenę za czwarty kwartał obliczono na podstawie danych przekazanych przez wytwórców, które objęły dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie ponad 19 TWh.

Wykres 1. Średnia cena energii z rozliczeń wytwórców w ramach grup kapitałowych w 2023 r. (zł/MWh)Opracowanie: URE

***

  • Publikowanie przez Prezesa URE średniej kwartalnej ceny energii z rozliczeń wytwórców w ramach grup kapitałowych jest obowiązkiem nałożonym na regulatora przepisami ustawy Prawo energetyczne z lipca 2022 r.[1] Wskaźnik ten po raz pierwszy został opublikowany dla I kwartału 2023 r.
  • Do wyliczeń uwzględniane są dane z realizacji umów lub porozumień dotyczących rozliczeń w grupach kapitałowych, na podstawie których wytwórcy energii sprzedają, kupują lub rozliczają energię elektryczną. Jest to cena netto (bez VAT) uwzględniająca dodatkowe przychody lub koszty wynikające z rozliczeń w ramach umowy.
  • Dane dotyczące czwartego kwartału 2023 r. znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 05/2024.

 


[1] Art. 49aa ust. 2 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.)

 

Data publikacji : 19.01.2024
Data modyfikacji : 19.01.2024

Opcje strony

do góry