Nawigacja

Przedsiębiorstwa kogeneracji muszą uwzględnić ujemne ceny energii w rocznym sprawozdaniu CHP

W związku z dwukrotnym wystąpieniem w 2023 r. ujemnych cen energii na rynku dnia następnego Towarowej Giełdy Energii, wytwórcy ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji są zobowiązani do uwzględnienia tych cen w składanym Prezesowi URE rocznym sprawozdaniu CHP. Sprawozdanie należy złożyć do 15 marca.

Zgodnie z przepisami ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji [1], jednostki kogeneracji uprawnione do otrzymania premii kogeneracyjnej (gwarantowanej oraz indywidualnej) nie mogą uzyskać wsparcia za wytworzenie energii elektrycznej wytworzonej w godzinach dostawy, dla których ceny energii z rynku dnia następnego TGE były niższe niż zero złotych za MWh przez co najmniej sześć kolejnych godzin.

W 2023 r. taka sytuacja miała miejsce 15 października, gdy ceny energii na rynku dnia następnego w godzinach od 9:00 do 16:00 osiągnęły wartości ujemne od -2,09 zł/MWh do -23,46 zł/MWh oraz 25 grudnia, kiedy ceny energii na rynku dnia następnego w godzinach od 00:00 do 10:00 osiągnęły wartości ujemne od -5,87 zł/MWh do -47,76 zł/MWh.

W związku z powyższym wytwórcy są zobowiązani do ustalenia ilości energii elektrycznej wytworzonej w przedstawionych wyżej okresach, która nie podlega wsparciu, oraz uwzględnienia jej w formularzu sprawozdania rocznego CHP za 2023 r.

Dla jednostki kogeneracji opomiarowanej w sposób umożliwiający ustalenie ilości energii elektrycznej wytworzonej w przedziałach godzinowych, za podstawę do ustalenia wielkości przysługującego wsparcia należy przyjąć wskazania urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego tej jednostki. Natomiast dla pozostałych jednostek za podstawę do ustalenia wysokości wsparcia należy przyjąć ilość energii, jaka mogłaby zostać wytworzona w czasie występowania cen ujemnych, jeśli dana jednostka pracowałaby w tym okresie z mocą zainstalowaną elektryczną.

Wytwórcy w sprawozdaniach rocznych CHP powinni dokładnie wskazać ilość energii elektrycznej, której wytworzenie nie podlega wsparciu i dołączyć potwierdzające te wartości wskazania urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych lub wyliczenia. Brak stosownych danych w sprawozdaniu będzie skutkował wezwaniem ze strony Prezesa URE do jego korekty, co z dużym prawdopodobieństwem wydłuży czas akceptacji sprawozdania.

 


[1] Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2022 r. poz. 553, z późn. zm.).

Data publikacji : 06.02.2024
Data modyfikacji : 06.02.2024

Opcje strony

do góry