Nawigacja

Rynek gazu: Aktualizacja Wytycznych do opracowania projektów planów rozwoju operatorów systemów dystrybucyjnych

Prezes URE zaktualizował Wytyczne dla OSD gazowych dotyczące projektów planów rozwoju. Wprowadzone zmiany wynikają z wejścia w życie w ubiegłym roku nowelizacji Prawa energetycznego jak również z konieczności corocznej aktualizacji okresów[1] uwzględnianych w planach.

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne zaimplementowała do polskich regulacji szereg aktów prawa europejskiego z obszaru energetyki, w tym tzw. dyrektywę rynkową. Dzięki znowelizowanym przepisom polski rynek energii ma być bardziej konkurencyjny i otwarty na zmiany, jakim podlega energetyka w dobie transformacji. Ustawa zmienia też zakres oraz sposób opracowywania aktualizacji planów rozwoju przedkładanych Prezesowi URE do uzgodnienia w 2024 r. i latach kolejnych.

Celem Wytycznych i zaleceń Prezesa URE jest z jednej strony - ułatwienie przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się dystrybucją paliw gazowych realizacji ich ustawowego obowiązku, z drugiej zaś - usprawnienie postępowań prowadzonych w sprawie uzgodnienia planów rozwoju.

 

Wytyczne przygotowano dla dwóch grup operatorów systemów dystrybucyjnych

Zalecenia i Wytyczne mają zagwarantować jednolitą formę planów rozwoju operatorów systemów dystrybucyjnych. Co ważne, zostały one przygotowane odrębnie dla dwóch grup operatorów systemów dystrybucyjnych[2].

Na potrzeby realizacji obowiązku uzgadniania przez przedsiębiorców projektów planów rozwoju z Prezesem URE, przyjęto następujący podział:

  • duży OSD to operator systemu dystrybucyjnego obsługujący nie mniej niż 100 000 odbiorców przyłączonych do jego systemu dystrybucyjnego gazowego,
  • mały OSD to operator systemu dystrybucyjnego obsługujący mniej niż 100 000 odbiorców przyłączonych do jego systemu dystrybucyjnego gazowego.

Uwzględniając powyższe, Wytyczne i zalecenia obejmują:

  1. ramowy wzór projektu planu rozwoju,
  2. objaśnienia do ramowego wzoru projektu planu rozwoju,
  3. formularze tabelaryczne dedykowane odrębnie: dla dużego oraz dla małego OSD.

 

Rozszerzony zakres przedstawiania danych

Dla projektów planów rozwoju opracowywanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych, w nowych przepisach przewidziano rozszerzenie zakresu informacji przedstawianych w ramach projektu planu. Plan rozwoju, w obecnym stanie prawnym, powinien obligatoryjne obejmować m.in. także:

  • wraz z przewidywanym sposobem finasowania inwestycji – dodatkowo również wyodrębnioną część dotyczącą zakresu i sposobu wykorzystania środków finasowania innych niż taryfa;
  • wraz z przewidywanymi przychodami niezbędnymi do realizacji planów – dodatkowo również wyodrębnioną część dotyczącą przyznanych subwencji, dotacji, pożyczek bezzwrotnych lub wsparcia w innej formie, pozyskanego lub możliwego do pozyskania z krajowych, unijnych i międzynarodowych funduszy lub programów;
  • cele oraz przewidywane efekty poszczególnych przedsięwzięć ujmowanych w planie.

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych może uwzględnić w planie rozwoju Wytyczne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki co do kierunku rozwoju sieci i realizacji inwestycji priorytetowych. W takim przypadku, planowany harmonogram inwestycji będzie obejmował wyodrębnioną część dotyczącą kierunków rozwoju sieci i realizacji inwestycji priorytetowych[3].

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne zmieniła również procedurę uzgadniania projektów planu rozwoju: obecnie Prezes URE działa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii.

 

Wniosek o uzgodnienie projektu planu rozwoju należy przesłać:

  1. na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP: /URE/SkrytkaESP albo
  2. w formie papierowej na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
Departament Rynku Paliw Gazowych
ul. Towarowa 25a, 00-869 Warszawa

W przypadku wysyłki w formie papierowej, projekt planu rozwoju należy wysłać również w wersji elektronicznej (odpowiednio w formacie: Word, Excel) na adres: drg@ure.gov.pl.

***

Na stronie internetowej URE w zakładce „Paliwa gazowe – Plany rozwoju” znajdują się zaktualizowane Wytyczne dotyczące opracowania projektów planów rozwoju operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych.

 

[1] Zgodnie z art. 16 ust. 4 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne Operator systemu dystrybucyjnego  gazowego sporządza plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na okres nie krótszy niż 5 lat – i aktualizuje ten plan co 2 lata.

[2] W oparciu o kryterium wynikające z art. 9d ust. 7 ustawy – Prawo energetyczne.

[3]O których mowa w art. 16 ust. 1a ustawy – Prawo energetyczne.

Data publikacji : 13.02.2024
Data modyfikacji : 13.02.2024

Opcje strony

do góry